Verze 4.01.04 (vystavená 19.05.2022)

Po stažení verze 4.01.00 se může stát, že se správně nenačte stránka (například Karta zaměstnance )! Je to způsobeno tím, že v mezipaměti webového prohlížeče zůstane uložena stará verze stránky. Pro vymazání mezipaměti a znovunačtení stránky stiskněte klávesovou zkratku Ctrl + F5. Poté by se již stránka měla zobrazit korektně.
U typů pracovních poměrů nebude možné založit dva stejné názvy a zkratky typů pracovních poměrů. Bude kontrolována duplicita. Je potřeba, před provedení upgradu na verzi 4.01.00, provést přejmenování těchto poměrů a odlišení (např. existují-li dva záznamy se shodným názvem a zkratkou, a to "Služební poměr" a "SLP" proveďte přejmenování na "Služební poměr I" se zkratkou "SLP1" a "Služební poměr II"se zkratkou "SLP2"). Pokud tak neučiníte, nebude možné provést upgrade na verzi 4.01.00 a upgrade databáze na nejnovější verzi.
Při aktualizaci na verzi 4.01.00 program zachová stávající nastavení přístupových práv k jednotlivým částem osobní karty, ale nepřidává některá nově zavedená přístupová práva. Proto je vhodné po aktualizaci zkontrolovat sady práv v oblasti nastavení přístupu k osobní kartě a případně je nastavit.
Opakované upozornění: po provedení aktualizace od verze 4.00.32 doporučujeme ověřit funkčnost SMTP serveru pomocí tlačítka "Test" na záložce Rozesílání emailu v konfiguraci portálu (Nastavení / Správa konfigurace). Ve verzi 4.00.32 byla do nastavení konfigurace portálu (Nastavení / Správa konfigurace) na záložku Rozesílání emailů přidána možnost nastavit konkrétní zabezpečení komunikace s mail serverem. Nápověda k nastavení je uvedena přímo u popisky "Šifrování". Výchozí hodnota šifrování je po aktualizaci nastavena na Automaticky. V některých případech bylo zjištěno, že mailový server poskytuje šifrování i na portu 25. V těchto případech však může docházet k chybě ověřování certifikátu. Zkontrolujte si proto, zdali jsou vaše emaily správně odesílané a pokud ne, zaškrtněte volbu neověřovat certifikát nebo změňte nastavení šifrování na Žádné.

Základní modul

 • V číselníku Státy (Nastavení / Číselníky a nastavení / Základní nastavení / oddíl Adresy / číselník Státy) byl znovu zprovozněn import států přes tlačítko "Import států". Je určen pro administrátory aplikace. Byl upraven popis struktury souboru pod ikonou ? v okně Import států. V číselníku zůstává ve sloupci "Kód státu pro ELDP" dvouznakový písmenný kód (CodeA2), aby údaj vyhovoval Všeobecným zásadám pro vyplňování ELDP. Při importu států probíhá synchronizace (doplnění údajů) podle třímístného numerického kódu (CodeN3). Dříve se údaje doplňovaly dle mezinárodního kódu z číselníku států plusPortalu. Po provedení importu států dojde k importu cca 200 záznamů pro státy uvedené v importním souboru.

Personalistika

 • Došlo ke zpřístupnění tlačítka "Storno" v okně s důvody prodloužení zkušební doby na kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance / záložka Pracovní poměr / sekce Pracovní smlouva – odkaz Zobrazit důvody prodloužení zkušební doby).
 • Při reinstalaci databáze se nastaví limit přesčasů 150 hodin všem aktivním zaměstnancům na HPP, kteří měli limit přesčasů roven 0. V osobní kartě (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance) na záložce Pracovní poměr, v sekci Pravidla přesčasů
  • se u zaměstnance s jiným typem pracovního poměru než HPP, pokud je limit přesčasů roven 0, zobrazí text "Chybí". Při přechodu do editačního okna (odkazem "tři tečky" (…)) není zatržena žádná z voleb položky "Omezení přesčasů".
  • při nastavení volby "sjednán vyšší limit" u položky "Omezení přesčasů" se zobrazí údaj "Roční limit [hod]". Minimální hodnota v něm uvedená je 150 hodin, maximální 416 hodin.
 • Došlo ke změně chování u tlačítka "Všichni podřízení" při nastavování pravomocí na kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance / záložka Přístup na portál). Nyní se pod daným tlačítkem skrývají dvě samostatné volby:
  • volba "Nastavit všechny podřízené (všech smluv)" - odebere všechny pravomoci (nad všemi podřízenými (všech smluv vedoucího), i ručně přidané) a přidá podřízené za všechny smlouvy vedoucího.
  • volba "Doplnit podřízené této smlouvy" - přidá podřízené pouze aktuálně vybrané smlouvy (zároveň nebude nic odebírat).
 • Bylo opraveno ukládání volby "Pravomoci schvalovat nastavovat automaticky dle vztahů nadřízený – podřízený" v nastavení způsobu vedení evidence zaměstnanců (Nastavení/Číselníky a nastavení/Personalistika/Personalistika-nastavení / sekce Zapnutí a vypnutí funkcí / tlačítko "Uložit").
 • Bylo opraveno ukládání zakázky v údaji "Výchozí zakázka pro vykazování" (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance / Pracovní poměr – záložka Pravidla přesčasů). Dojde již k propsání zakázky do mzdy při jejím sestavení a následně se zakázka dostane i do zaúčtování.
 • V seznamu smluv (Zaměstnanci/Personální evidence/Seznam smluv) je možné z tabulky Cizinec do seznamu vložit údaj "Pracovní povolení od". Tento údaj nahrazuje údaj, který byl dříve v tabulce Osobní údaje. Je nutno provést aktualizaci vestavěných zobrazení a případně ruční úpravu uživatelských zobrazení.
 • V HR panelu (Zaměstnanci/Personální evidence) se při signalizaci u odkazu Pracovní povolení testuje, jestli existují cizinci, jimž vypršelo pracovní povolení nebo povolení do třiceti dnů vyprší.
 • U nově založeného zaměstnance, který je cizincem a který nemá na kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance / záložka Personální údaje) založen žádný doklad s číslem v sekci Osobní doklady, se v záložce Cizinec nastaví typ dokladu "Pas". V případě, že má nastaveno číslo alespoň jednoho typu dokladu v záložce Personální údaje osobní karty, nastaví se odpovídající typ dokladu v záložce Cizinec (v případě obou se nastaví typ dokladu "Pas"). U zákazníků, kteří teprve budou přecházet na některou verzi 4.01 nebo již přešli, se typ dokladu nastaví podle výše popsaného.
 • Do plusPortalu byly přidány nově další práva v oblasti Nastavení / Osobní karty "Zpracování mzdy", "Trexima", "Umožnit změnu". Na kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance) na záložce Zpracování mzdy je pak přístupná sekce Trexima, a to jak pro prohlížení, tak pro editaci. U záložky Zpracování mzdy se neukazují znaky ??, indikující, zda je smlouva zařazena/nezařazena do zpracování mezd. U typu pracovního poměru (Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika – oddíl Personalistika /Typy pracovních poměrů) v detailu typu pracovního poměru na záložce Nastavení osobní karty je nově zpřístupněna záložka Zpracování mzdy, kde lze zpřístupnit/nezpřístupnit údaje ze sekce Trexima. Úprava je určena pro zákazníky bez licence na Mzdy.
 • V detailu Pracovního zařazení (Zaměstnanci / Personální evidence nebo Pracovní smlouvy / Karta zaměstnance / záložka Pracovní poměr / sekce Pracovní zařazení – výběr aktuálního záznamu pro pracovní zařazení, případně tvorba změny pracovního zařazení) se nyní již zobrazuje pole "Pracovní pozice do AD" v případě, že má zákazník zakoupen submodul Active Directory.
 • V záznamu (Zaměstnanci / Personální evidence / vybraná Karta zaměstnance / záložka Odměňování) i v detailu Odměňování (Externí mzdy) je zobrazena levostranná nula před desetinnou čárkou.
 • U pracovního zařazení v osobní kartě zaměstnance (Zaměstnanci/Personální evidence/Karta zaměstnance /záložka Pracovní poměr / sekce Pracovní zařazení) se nyní uvádí název pracovní pozice, nikoliv název vzorové pozice (i v editačním okně aktivovaném odkazem "tři tečky" (…)).

Vzdělávání

 • Pokud je vzdělávací akce (Vzdělávání / Vzdělávací akce / tlačítko "Přihlašování" u termínu / tlačítko "Přidat zaměstnance") vytvořena na základě požadavku na jednorázové školení, ve výběru zaměstnanců, kteří mohou být přidáni na termín školení nesmí být zaměstnanci, kteří školením již prošli (tj. mají nastaveno datum "Splněno dne"), ani zaměstnanci, kteří jsou přihlášeni nebo nominováni. Je to tak proto, že jednorázového školení se zaměstnanec může zúčastnit pouze jednou napříč všemi sezónami.

Docházka

 • Na stránce Docházka / Vyhodnocení docházky / docházka konkrétního zaměstnance byla doplněna kontrola na čerpání dovolené v hodinách, pokud by se uživatel pokusil zdůvodnit nepřítomnost pomocí dovolené v hodinách a počet hodin dovolené je menší než celá směna nebo polovina směny. Existuje více postupů zadání dovolené. Kontrola chyběla v případě kliknutí na černý obdélník (Postup 1) a v případě zadání dovolené za více dnů najednou (Postup 2).
  • Postup 1: Po kliknutí na černý odkaz s otazníky, který symbolizuje počet hodin nepřítomnosti v rámci dne, se zobrazí panel pro zadání důvodu nepřítomnosti. Pokud uživatel zadá, že nepřítomnost v rámci dne byla dovolená a platí, že počet hodin dovolené je menší než celá směna nebo půlden, po kliknutí na tlačítko "OK" se zobrazí upozornění o nemožnosti zadat dovolenou tímto způsobem s textem "Nepřítomnost nelze zdůvodnit. Zadaný počet hodin nesplňuje limit hodin za směnu nebo půlden.". Absenci lze v tomto případě zdůvodnit jen přes položku "Zobrazit den" nebo položku "Zdůvodnit absenci" v ovladači.
  • Postup 2: V kalendáři uživatel označí levým tlačítkem myší několik po sobě jdoucích dnů takových, aby v alespoň jednom dni absence nezahrnovala celou směnu nebo půlden. V ovladači klikne na odkaz "Zdůvodnit absenci". V panelu vybere důvod "Dovolená", klikne na tlačítko "OK" a zobrazí se upozornění s textem "Hromadné zdůvodnění absence dovolenou je povoleno, jen pokud jde v každém dni o celou směnu nebo půlden.".

Identifikační čipy

 • Na stránce Záznamy průchodů (Docházka / Přehledy / Záznamy průchodů) lze načíst seznam průchodů, i když má číslo čipu hexadecimální hodnotu. Id čipů, která jsou do systému plusPortal přenesena ze čtečky průchodů, a Id čipů v evidenci čipů musí být ve stejném číselném kódování. V hodnotách mohou být uvedeny počáteční nuly.

Mzdy

 • Byly opraveny některé řádky/oblasti výkazu ÚNP za rok 2021 (A101_6,A105_2,A105_3,A105_4,A105_5,A107_1,A108).
 • Bylo zamezeno automatickému vkládání hesla pro PDF soubory (v kartě zaměstnance na záložce Přístup na plusPortal) z prohlížeče, což způsobilo, že zaměstnanec pak nemohl otevřít výplatní lístek zaslaný mailem.
 • Při vytváření Přílohy k žádosti (Mzdy / Nemocenské dávky / u vybraného zaměstnance tlačítko "Příloha k žádosti") se nyní do poznámky (údaj "Další sdělení" na druhé straně přílohy) uvede vyjádření Absence a Neplaceného volna v kalendářních dnech, ke kterým došlo během rozhodného období (ve formě např.: 6/2021 NV 14.00; 6/2021 ABS 10.00).
 • Bylo opraveno chování, kdy se v kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance – záložka Pojištění, důchody – sekce ELDP) nenabízely ELDP k opravě i přesto, že zaměstnanec v daném roce již vytvořené ELDP má.
 • V sekci shrnutí v detailu zpracované mzdy (Mzdy / Měsíční zpracování / Zpracování mezd) se nyní zobrazí mzdové položky za všechny smlouvy daného zaměstnance u dané společnosti (konkrétně jde o mzdové složky s číslem v rozmezí 50001–54999). V detailu zpracované mzdy se dříve nezobrazila složka nemocenských náhrad z vedlejšího pracovního poměru.
 • Při ručním vytváření přihlášky na ČSSZ přes tlačítko "Přidat nové" v seznamu Hlášení na ČSSZ (Mzdy/Hlášení změn SSZ) se již nenabízejí pracovní smlouvy ve stavu "Připravuje se".


Jak hodnotíte článek?