Verze 4.01.05 (vystavená 25.05.2022)

Opakované upozornění: Při aktualizaci na verzi 4.01.00 program zachová stávající nastavení přístupových práv k jednotlivým částem osobní karty, ale nepřidává některá nově zavedená přístupová práva. Proto je vhodné po aktualizaci zkontrolovat sady práv v oblasti nastavení přístupu k osobní kartě a případně je nastavit.

Základní modul

 • Byla provedena optimalizace pro rychlejší načítání dat na stránce Zaměstnanci / Personální evidence a pro centrální inbox.
 • Byla odstraněna neustávající signalizace načítání centrálního inboxu, pokud dojde při načítání centrálního inboxu k chybě. V takovém případě ikona zvonečku centrálního inboxu zůstane šedá a v bublinové nápovědě se zobrazí text: "Načtení centrálního inboxu selhalo.". Detailní popis chyby lze najít v logovacím souboru plusPortalShowError_log.txt.
 • U volby Nastavení / Číselníky a nastavení / Základní nastavení / Nastavení barev bylo zpřístupněno pole pro zadání kódového označení barvy.
 • Na stránce pro nastavení odkazů na webové stránky (Nastavení / Správa konfigurace / Nastavení odkazů na webové stránky):
  • byl doplněn popis pro definici odkazů;
  • lze vytvořit aktivní dlaždice s vertikálně řazenými odkazy. Na stránce pro nastavení odkazů na webové stránky se vytvoří odkazy do skupiny LinkTile2. Do dlaždic na výchozí stránce se pak přidá aktivní dlaždice "Dlaždice odkazů vertikálně". Na výchozí stránce s dlaždicemi se zobrazí pod sebou definované odkazy.
  • lze vytvořit aktivní dlaždice s horizontálně řazenými odkazy. Na stránce pro nastavení odkazů na webové stránky se vytvoří odkazy do skupiny LinkTile1. Do dlaždic na výchozí stránce se pak přidá aktivní dlaždice "Dlaždice odkazů plovoucí". Na výchozí stránce s dlaždicemi se zobrazí vedle sebe definované odkazy.

Personalistika

 • Nastavení "Povinný podíl OZP", "Sledovat evidenční stav", "Lze sjednat zkušební dobu", "Lze sjednat dobu určitou", "Pojištění odpovědnosti", "Odvádět sociální pojištění" a "Odvádět zdravotní pojištění" u typu pracovního poměru (Nastavení / Nastavení a číselníky / Personalistika / Typy pracovních poměrů) viditelná v seznamu se správně promítnou do detailu typu pracovního poměru v podobě zaškrtávátek.
 • Byla opravena chyba, která se projevuje při ukládání pracovního místa (Organizace / Oddělení a místa) v případě, kdy není zviditelněna volba pobočky.
 • Na personálním panelu (Zaměstnanci / Personální evidence / Stav evidence zaměstnanců) se zobrazují odkazy Souhlasy a Hlášení cizinců pouze v případě, že má zákazník zakoupen odpovídající modul a nastavena potřebná přístupová práva.
 • Do záložky Pracovní poměr v osobní kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance / záložka Pracovní poměr) byla doplněna sekce Popis činnosti, ve které se zobrazuje popis činnosti na aktuální pracovní pozici. Sekce je jen pro čtení. Pokud je popis delší než 50 znaků, v náhledu je vidět prvních 50 znaků popisu, v detailu pak celý popis. Pokud je popis menší nebo roven 50 znakům, v náhledu i v detailu je vidět celý popis. Pokud popis není zadán, zobrazí se text "Nezadáno". Text popisu pracovní činnosti se zadává v číselníku vzorových pozic.
 • Byla obnovena kontrola na existenci mzdy před datem připravovaného ukončení poměru. Pokud mzda před datem ukončení existuje, tak se u připravovaného ukončení (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance / záložka Pracovní poměr / sekce Pracovní smlouva – odkaz Připravit ukončení) zobrazí upozornění "Ukládáte změnu v období, pro které má zaměstnanec již spočítanou mzdu. Pokračovat?". Při následném potvrzení ukončení se nebude kontrolovat existence mezd pro dohody.

Lékařské prohlídky

 • Pro zákazníky, kteří mají zakoupenu licenci na modul Lékařské prohlídky, bylo opraveno zobrazení lékařského posudku v osobní kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance / záložka Lékařské prohlídky / sekce Prohlídky / vybraný záznam pro lékařskou prohlídku s nahraným posudkem.). Po kliknutí na ikonu souboru posudku se posudek korektně zobrazí (zobrazovala se prázdná stránka).
 • Bylo upraveno výběrové pole Pracovní pozice, pokud uživatel upravuje lékařskou prohlídku (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance / záložka Lékařské prohlídky / sekce Prohlídky / přechod do editačního okna (odkazem "tři tečky" (…)) /odkaz "Upravit"). Nyní se správně zobrazuje název pracovní pozice.

Active directory

 • Vložení uživatele do seznamu Správa fronty Active Directory:
  • pokud se v detailu pracovního místa (Organizace / Oddělení a místa / výběr pracovního místa) změní nadřízené pracovní místo, dojde ke vložení uživatele do seznamu Správa fronty Active Directory (Nastavení / Správa provozu). Uživatel však musí být současně označen příznakem "Synchronizovat s AD" (Osobní karta zaměstnance / Přístup na portál / sekce Přenos do Active Directory).
  • pokud se pro označená pracovní místa (Organizace / Oddělení a místa / označení pracovních míst zaškrtávacím polem) provede hromadná změna za jiné nadřízené pracovní místo (tlačítko "Hromadně upravit" / zaškrtnutí "Nadřízené pracovní místo" / výběr jiného nadřízeného pracovního místa (obsazeného jiným nadřízeným) a potvrzení tlačítkem "OK"), dojde k vložení uživatelů z označených pracovních míst do seznamu Správa fronty Active Directory (Nastavení / Správa provozu). Uživatelé však musí být současně označeni příznakem "Synchronizovat s AD", aby byli vidět v seznamu Správa fronty Active Directory. Do seznamu Správa fronty Active Directory se nevloží uživatelé, u kterých obsluha označí pracovní pozici se shodným nadřízeným pracovním místem, které později uvede v poli nadřízené pracovní místo v panelu Hromadně upravit. Tato situace je ošetřena automatickou kontrolou, zda skutečně ke změně nadřízeného dochází.
 • V seznamu Zaměstnanci (Zaměstnanci / Pracovní smlouvy) přibyly další dvě hromadné volby: "Hromadně synchronizovat co nejdříve" a "Hromadně vyloučit ze synchronizace". Označené (zaškrtnuté) pracovní smlouvy vloží/odstraní ze seznamu Správa fronty Active Directory (Nastavení / Správa provozu). Volba „Hromadně synchronizovat co nejdříve“ nastaví pole "Synchronizovat na AD" na hodnotu "přenášet na AD", pole "Datum pro přenos do AD" na aktuální datum. Volba "Hromadně vyloučit ze synchronizace" nastaví pole "Synchronizovat na AD" na hodnotu "nepřenášet na AD", pole "Datum pro přenos do AD" na nevyplněno (prázdná hodnota).

Vzdělávání

 • Pokud se na stránce pro nastavení odkazů na webové stránky (Nastavení / Správa konfigurace / Nastavení odkazů na webové stránky) se vytvoří odkazy do skupiny TrainingDashboard, na stránce Vzdělávání / Moje vzdělávání se zobrazí definované odkazy.

Docházka

 • Byla provedena úprava přístupových práv k tlačítku "Průchody" na stránce pro vyhodnocení docházky (Docházka / Vyhodnocení docházky / docházka konkrétního zaměstnance) a na stránce docházky zaměstnance (Docházka / Moje docházky), která umožňuje zobrazit průchody přímo z docházky. Původně bylo potřeba pro zobrazení tlačítka "Průchody" mít přístupové právo "Docházka / Přehledy / Záznamy průchodů". Nově je tlačítko k dispozici pro každého, kdo má přístup ke stránce s docházkou (má právo "Docházka / Vyhodnocení docházky" nebo "Docházka / Moje docházka"). Právo "Záznamy průchodů" pro viditelnost tlačítka není potřeba. Tím lze docílit, že uživatel, který zpracovává docházku, může zobrazovat průchody daného zaměstnance za daný měsíc přímo v docházce, ale současně mu lze zamezit přístup k přehledům o průchodech, aby neviděl průchody jiných zaměstnanců. Pokud má uživatel přiřazeno právo "Záznamy průchodů", má přístup k přehledům o průchodech a vidí průchody všech zaměstnanců.

Mzdy

 • Došlo k odstranění (nezobrazení) příznaku "Čerpání dovolené mezi MD a RD" ve formuláři Zápis o zařazení do evidenčního stavu (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance / záložka Pracovní poměr / sekce Evidenční stav (u zaměstnance vyřazeného z ES) / odkaz Připravit návrat do stavu) při zařazení do evidenčního stavu.
 • Bylo upraveno odesílání výplatních lístků na mail (Mzdy/Měsíční zpracování/Výplatní lístky), v případě, že se odesílá více než 50 výplatních lístků. Pokud se odesílá více než 50 výplatních lístků, operace odeslání běží "na pozadí" a je možné se systémem dále pracovat. V opačné případě (výplatních lístků je méně než 50 nebo právě 50), tak je třeba vyčkat na dokončení odeslání (se systémem nelze po tu dobu pracovat).


Jak hodnotíte článek?