Verze 4.02.12 (vystavená 22.2.2023)

Základní modul

Nastavení aktivní dlaždice v centrálním nastavení rozvržení dlaždic

Centrální nastavení rozvržení dlaždic na hlavní obrazovce umožňuje nyní nastavit i aktivní dlaždice. Nastavení dlaždic je v menu Nastavení / Číselníky a nastavení / Základní nastavení / Rozvržení aplikace. Rovněž bylo optimalizováno načítání aktivních dlaždic.

Rozšíření napojení na Aktion Cloud API

PlusPortal umožňoval získávat průchody z terminálů Aktion pomocí napojení na databázi AktionNEXT. Tato možnost nadále zůstává, avšak, aby mohly být průchody staženy nezávisle na tom, kde se plusPortal nachází, bylo umožněno stahovat průchody z cloudového prostředí Aktion. Nově je umožněn přenos zaměstnanců do evidence zaměstnanců Aktion Cloud.

Nastavení napojení je dostupné v sekci Napojení na Aktion Cloud API ve stránce umístěné v Nastavení / Číselníky a nastavení / Docházka / Docházka – nastavení.

V této stránce jsou dostupné funkce:

 • Test – provede otestování komunikace s Aktion (provede funkci login)
 • Synchronizace
  • Zaměstnanci
  • Identifikační čipy
  • Identifikační čipy
  • Docházkové informace
  • Přístupy na terminály
  • Průchody

Synchronizační funkce jsou dostupné i jako naplánované úlohy. Předpokládá se, že pro synchronizaci budou spouštěny pouze naplánované úlohy a stejné funkce ve stránce nastavení slouží pouze pro speciální případy manuální synchronizace.

Naplánované úlohy standardně zapisují do složky s logy v aplikaci plusPortal. Četnost spouštění úloh se očekává 2-3 denně.

Napojení je podmíněno submodulem modulu docházka „Napojení na Aktion Cloud API“.

Personalistika

Úprava v osobním dotazníku zaměstnance

V osobním dotazníku zaměstnance se v sekci Osoba se zdravotním pojištěním nyní nově nabízejí tyto volby: „Ne“, „ZTP“, „ZTP/P“ a „TP“.

Zamezení provést storno vyřazení ze stavu nebo storno ukončení pracovního poměru po sestavení mzdy či při existenci navazujícího uzavřeného mzdového období

Na kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence – karta vybraného zaměstnance) nelze vzít zpět vyřazení ze stavu nebo ukončení pracovního poměru, pokud v měsíci vyřazení/ukončení jsou již sestavené mzdy nebo v době následující po vyřazení/ukončení existuje uzavřené mzdové období.

Oprava storna připravovaného nástupu zaměstnance

Bylo opraveno storno připravovaného nástupu zaměstnance na kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence – karta vybraného zaměstnance), které nešlo provést, pokud zaměstnanec měl záznam o uzavření výkazu o neodpracované době.

Tato situace může nastat, když zákazník využívá „plnou“ personalistiku, modul Volno, nemá zakoupen modul Docházka a položky pro měsíční mzdy sestavuje na stránce Externí mzdy / Položky pro měsíční mzdy a provedl hromadné uzavření všech výkazů o neodpracované době. Tímto způsobem došlo k uzavření výkazů i pro připravované nástupy.  V této situaci nešlo takový nástup stornovat. Tento problém byl odstraněn.

Hromadnému uzavření všech výkazů o neodpracované době se provádí na stránce Externí mzdy / Položky pro měsíční mzdy se po kliknutí na tlačítko „Sestavit položky za období“. Následně se zobrazí panel s výsledkem sestavení položek za zvolené období. Pokud existují zaměstnanci s neuzavřenými výkazy o neodpracované době, lze si tyto zaměstnance zobrazit pomocí odkazu zde. Seznam zaměstnanců se pak otevře ve stránce Neuzavřené výkazy o neodpracované době, kde lze výkazy hromadně uzavřít pomocí tlačítka „Uzavřít hromadně všechny výkazy“.  

Oprava stavu pracovní smlouvy po provedeném stornu ukončení smlouvy

Došlo k opravě stavu pracovní smlouvy po provedeném stornu ukončení smlouvy v situaci, kdy před potvrzeným ukončením byl zaměstnanec vyřazen z nějakého důvodu z evidenčního stavu. Nyní se za takové situace správně nastaví vyjmutý stav, tedy příznak „Přerušen“.

Lékařské prohlídky

Umožnění zadání údajů o posuzované osobě po stisku tlačítka „Upravit“ u odeslané prohlídky

V kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence – karta vybraného zaměstnance) na záložce Lékařské prohlídky lze pomocí tlačítka „Upravit“ u odeslané prohlídky po zadání data zobrazit pole „Posuzovaná osoba je“ (např. „zdravotně způsobilá“) a lze zvolit, zda se posuzovaná osoba vzdává/nevzdává práva na přezkoumání:

Nyní je chování stejné jako při použití volby „Změnit na provedenou prohlídku“).

Pole posudkového závěru se objeví při přemístění kurzoru z pole „Prohlídka provedena dne“ (např. pomocí tabulátoru) na jiné pole.

U již existující provedené prohlídky (má vyplněné datum „Prohlídka provedena dne“) se zobrazí vyplněné údaje, kde lze poznámku uvedenou v poli „Omezení“ smazat:

Volno

Nová aktivní dlaždice pro rychlý náhled na nepřítomnost

Přibyla nová aktivní dlaždice „Nepřítomnosti“ pro aplikaci Volno na úvodní obrazovku. Zobrazuje seznam zaměstnanců (jejich fotografie), kteří mají aktuálně probíhající volno nebo služební cestu. Seznam zobrazených zaměstnanců je omezen na ty, vůči nimž má uživatel pravomoc „rozvržení volna“, a je omezen na maximálně 20 zaměstnanců. Kliknutím na fotografii se proklikne uživatel do stránky rozvržení volna, pokud k tomu má potřebné oprávnění. Pro zpřístupnění aktivní dlaždice musí mít uživatel dostupné právo „Aktivní dlaždice / Nepřítomnosti“.

Oprava kontroly na uzavřenou mzdu v plánování volna

Byla opravena kontrola na uzavřenou mzdu na stránce pro plánování volna (Volno / Plánování volna) tak, aby byla po sestavení položek pro externí mzdy a uzavření výkazů zaznamenána u příslušného řádku poznámka „Předáno do mezd“. Poznámka o předání do mezd se nezobrazovala v případě více společností, z nichž některá zpracovávala mzdy externě a některá v aplikaci plusPortal.

Docházka

Optimalizace rychlosti načítání stránek docházky

V rámci optimalizace rychlosti načítání stránek docházky byla provedena změna ve stanovení měsíčního fondu. Nyní se vypočítá jednorázově při sestavení docházky a poté se aktualizuje pouze při změně směn namísto dynamického počítání pokaždé, kdy byla požadována jeho hodnota. 

Uvedení oddělení a nákladového střediska v přehledech docházky

Seznamy:

 • Přehled docházky (Docházka / Přehledy / Přehled docházky),
 • Položky docházky po dnech (Docházka / Přehledy / Denní položky)
 • Záznamy průchodů (Docházka / Přehledy / Záznamy průchodů)
 • Záznamy průchodů (Docházka / Vyhodnocení docházky / detail docházky / tlačítko „Průchody“)

byly rozšířeny o možnost zobrazení oddělení a nákladového střediska.

V přehledu docházky (Docházka / Přehledy / Přehled docházky) a ve vyhodnocení docházky (Docházka / Vyhodnocení docházky) lze do seznamu nově doplnit položky „DocházkaII / Do příštího měs.(-)“,  „Do příštího měs.(+)“ , „Z min. měsíce(-)“ a „Z min. měsíce(+)“ (dříve bylo možné přidat jen kladné hodnoty „Do příštího měs.“ a „Z min. měsíce“).

Přepracování principu nabídky pro výběr položky docházky

V přehledech denních položek docházky (Docházka / Přehledy / Denní položky) byl přepracován princip načítání nabídky pro výběr položky docházky:

Mzdy

Upozornění na opomenutí navýšení hranice pro zdanění zálohové daně

Od ledna 2023 došlo ke zvýšení hranice pro vyšší sazbu daně z částky 155 644 Kč na částku 161 296 Kč. Tato změna byla v předchozích legislativních aktualizacích opomenuta.

Pokud jste si sami nezměnili sazbu daně, tak je v lednových mzdách chybně vypočtena daň u zaměstnanců, kteří měli základ zálohové daně vyšší než 155 644 Kč. Zaměstnanci odvedli ze základu daně mezi 155 644 a 161 296 Kč o 8% vyšší daň, než měli dle nových sazeb.

Ve verzi 4.02.12 je již sazba správně nastavena. Způsob opravy mzdy za měsíc leden je v řešení.

Zanesení výpočtu slev na pojistném s dopadem na přehled o výši pojistného

Do výpočtu mezd od období 2/2023 byl zanesen výpočet slev na pojistném s dopadem na přehled o výši pojistného.

Číselník Mzdová období a sazby

Do číselníku měsíčních období, do záložky Sociálního a zdravotního pojištění, přibyla nová sekce pro nastavení sazeb Slevy na pojistném:

Maximální vyměřovací základ pro uplatnění slevy - 60 486 (1,5násobek průměrné mzdy)

Maximální mzda za odpracovanou hodinu - 463,73 (1,15 % průměrné mzdy)

Maximální počet odpracovaných hodin - 138

Sleva na pojistném [%] - 5.

Číselník Mzdové složky

Do nastavení mzdových složek přibyly nové započitatelnosti, které slouží k nápočtu hodin pro hlídání limitu maximálního počtu odpracovaných hodin a pro hlídání výše mzdy za 1 odpracovanou hodinu:

 • Hodiny pro kontrolu limitu odpracovaných hodin (138 h) – „odpracovaná doba v pracovním nebo služebním poměru zaměstnance ze všech zaměstnání k témuž zaměstnavateli, včetně dob, které se považují za výkon práce nebo služby“.

Automaticky se nastaví u typových složek: Základní mzda, Náhrada za svátek, Dovolená, Placené volno, Nemoc, Nemoc z povolání, OČR, Peněžitá pomoc v mateřství, Otcovská poporodní péče, Dlouhodobé ošetřovné, Nemocenské dávky ve svátek, Náhrada mzdy – pracovní úraz, Náhrada mzdy – pracovní neschopnost, Náhrada mzdy za akce pro děti a mládež, Mzda za přesčas, Neplacené volno, Absence.

Dále je nutné tuto započitatelnost nastavit i u netypových složek, které vyhovují výše uvedené definici.

 • Hodiny pro výpočet mzdy za 1 hodinu – „jde o hodiny, v nichž zaměstnanec vykonával práci, a bude se považovat i doba, v níž zaměstnanec nepracoval z důvodu dovolené, svátku nebo pro překážku v práci na straně zaměstnavatele nebo z důležitých osobních překážek v práci, při kterých přísluší zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy, která je započitatelná do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení“.

Automaticky se nastaví na typové složky: Základní mzda, Náhrada za svátek, Dovolená, Náhrada mzdy za akce pro děti a mládež, Placené volno, Mzda za přesčas.

Dále je nutné tuto započitatelnost nastavit i u netypových složek, které vyhovují výše uvedené definici.

Výpočet mezd

Výpočet slevy na pojistném se provádí pro zaměstnance, kteří mají ve své osobní kartě v záložce Pojištění, Důchody v sekci Sleva na pojistném nastavený „Důvod slevy na pojistném“ a dále musí platit, že trvání pracovního poměru v rámci měsíčního období spadá do intervalu Sleva na pojistném od-do.

 • Aby se při výpočtu mzdy skutečně sleva na pojistném vyčíslila, tak musí být dále splněny následující podmínky:
  • pro důvod A se kontroluje věk žadatele 55 let;
  • pro důvod G se kontroluje věk žadatele 21 let;
  • kontrola na součet vyměřovacích základů všech HPP poměrů zaměstnance, aby nebyl překročen limit 60 486;
  • kontrola na součet odpracovaných hodin všech HPP poměrů zaměstnance vůči limitu 138 h (nekontroluje se pro G (věk žadatele 21 let)) - v případě nástupu do zaměstnání či ukončení zaměstnání v průběhu měsíce se daný limit přepočítá;
  • kontrola úhrnu vyměřovacích základů HPP poměrů na 1 odpracovanou hodinu 463,73;
  • kontrola na součet týdenních úvazků HPP poměrů zaměstnance v rozsahu 8-30: podmínka musí platit po celé měsíční období (samozřejmě s ohledem na začátek a konec poměru) (nekontroluje se pro G (věk žadatele 21 let)).

Na první nesplněnou podmínku je zpracovatel výpočtu upozorněn žlutým upozorněním s popisem nesplněné podmínky. Další v pořadí se již neověřují.

 • Pokud má zaměstnanec více pracovních poměrů a jsou splněny všechny podmínky pro slevu na pojistném, tak se sleva na pojistném bude počítat z poměru s nejvyšším základem SP.
 • Výše slevy se pro potřeby zaúčtování uloží do typové složky Sleva na SP organizace (typ - 175).
 • Do hlavičky mzdy se přímo uloží použitý důvod slevy (písmeno A-G) a součet týdenních úvazků.

Zaúčtování

S ohledem na slevy na pojistném je třeba nastavit zaúčtování níže uvedených složek.

 • Pro potřeby zaúčtování byla vytvořena typová složky Rozdíl ze zaokrouhlení slevy na pojistném (typ - 49). V předpisech pro účtování, konkrétně pro zaměstnavatele, je třeba nastavit účtování této složky. Pokud není nastavena, tak nelze spustit zaúčtování mezd v měsíčním zpracování.

Doporučení postupu pro nastavení účtování složky mzdy č. 60004 Rozdíl ze zaokrouhlení slevy na pojistném (typ – 49):

 1. zvolit menu Nastavení / Číselníky a nastavení / Mzdy / Předpisy pro účtování mezd (předkontace), zvolit jako účel předpisu „Předpis pro zaměstnavatele“:
 2. přidat položku, vybrat složku mzdy č. 60004 Rozdíl ze zaokrouhlení slevy na pojistném, předkontaci nastavit stejně jako u složky mzdy č. 60001 Rozdíl ze zaokrouhlení sociálního pojištění zaměstnavatele, jen je třeba zadat s opačným znaménkem.

Příklad:

Předkontaci je třeba nastavit pro všechny společnosti, kterým se zpracovávají mzdy.

 • Pro potřeby zaúčtování je třeba nastavit předkontaci také u nové složky mzdy č. 30106 Sleva na SP organizace (typ 175). A to pouze v případech, kdy budete slevu uplatňovat.

Doporučení postupu pro nastavení účtování složky mzdy č. 30106 Sleva na SP organizace (typ 175):

 1. zvolit menu Nastavení / Číselníky a nastavení / Mzdy / Předpisy pro účtování mezd (předkontace), zvolit jako účel předpisu „Předpis pro zaměstnance“:
 2. na způsobu účtování je třeba se domluvit s účtárnou. Je možné nastavit předkontaci podle složky mzdy č 30104 Sociální pojištění organizace (24,8 % základu), jen opět s opačným znaménkem.

Přehled o platbě pojistného na soc. pojištění

S ohledem na slevy na pojistném byl upraven také přehled o výši pojistného.

 • Do přehledu přibyly souhrnné informace o slevách na pojistném:
  • počet zaměstnanců;
  • úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců (součet vyměřovacích základů, z kterých se počítá sleva na pojistném);
  • sleva na pojistném (5 % z výše uvedeného úhrnu vyměřovacích základů, zaokrouhluje se na celé koruny nahoru).
 • Počet zaměstnanců a úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců lze editovat.
 • Dále byly rozšířeny údaje zobrazené v panelu dostupném přes tlačítko „Zkontrolovat výpočet“. Byly přidány řádky:
  • Sleva na pojistném (odpovídá hodnotě z formuláře 10. Sleva na pojistném);
  • Souhrn mzdy sleva na pojistném (celkový součet složky Sleva na SP organizace z mezd);
  • Rozdíl zaokrouhlení slevy na pojistném (rozdíl [Sleva na pojistném] - [Souhrn mzdy sleva na pojistném]);
  • Pojistné k úhradě (odpovídá řádku formuláře 11. Rozdíl mezi pojistným celkem a slevou na pojistném (řádek 7 – řádek 10)).
 • Z přehledu o platbě pojistného vede proklik přes tlačítko „Přehled Slevy na pojistném“ v dolní části obrazovky, kde se zobrazí seznam zaměstnanců se slevou na pojistném. Hodnoty seznamu lze editovat s dopadem na souhrnné informace v přehledu.

Přepracování zobrazování částek v seznamu výplatních lístků online

Došlo k přepracování seznamu výplatních lístků online (Mzdy / Výpl. Lístek online) pro zajištění bezpečnosti (soukromí) při náhledu. Dosud byly v seznamu uváděny v jednotlivých měsíčních obdobích částky mezd (částka k vyplacení, hrubá mzda). Nyní se při zobrazení seznamu místo konkrétních částek zobrazují hvězdičky. Částky za daný měsíc se zobrazí po stisknutí ikony oka na pravé straně řádku. Částky se zobrazují jen při držení daného tlačítka a ve chvíli, kdy tlačítko uživatel pustí, tak se opět místo částek zobrazí hvězdičky.

Pokud si zaměstnanec chce zobrazit v seznamu výplatních lístků naráz všechny částky a chce tak daný seznam vidět stejně, jako v předchozí verzi, tak použije tlačítko „Zobrazit částky“ uvedené v záhlaví seznamu na pravé straně.

Úprava volby měsíčního mzdového období

Byla upravena možnost volby měsíčního mzdového období, a to na stránkách:

 • Mzdy / Měsíční zpracování / Reporty / Hlášení změn správě soc. zabezpečení nebo Mzdy / Hlášení změn SSZ (zvolit lze měsíční období, čtvrtletí, rok, od - do, všechna období)
 • Mzdy / Nemocenské dávky (zvolit lze pouze měsíční období)
 • Mzdy / Výplatní lístky zaměstnanců k distribuci (zvolit lze pouze měsíční období)
 • Mzdy / Úhrady plateb (zvolit lze měsíční období, čtvrtletí, rok, od - do, všechna období)
 • Mzdy / Měsíční zpracování / Zpracování podkladů / Docházka (zvolit lze pouze měsíční období)
 • Mzdy / Měsíční zpracování / Zpracování podkladů / Návrh na odměny (zvolit lze pouze měsíční období)
 • Mzdy / Měsíční zpracování / Zpracování podkladů / Evidence volna (zvolit lze pouze měsíční období)
 • Mzdy / Měsíční zpracování / Zpracování podkladů / Pracovní cesty (zvolit lze pouze měsíční období)
 • Mzdy / Měsíční zpracování / Zpracování podkladů / Nahrávané sobory / zvolit soubor (zvolit lze pouze měsíční období)
 • Mzdy / Měsíční zpracování / Zaúčtování / Zobrazit položky (zvolit lze pouze měsíční období)
 • Mzdy / Měsíční zpracování (zvolit lze pouze měsíční období)
 • Mzdy / Oznámení slevy na pojistném (zde není umožněno měnit měsíční období, dostupná je změna společnosti, mzdové účetní a oddělení)

Úprava na prohlášení druhého z poplatníků

Došlo k opravě výpisu dětí na prohlášení druhého z poplatníků (Mzdy / Vystavit potvrzení / tlačítko „Vytvořit dokument“ – dále Jaké potvrzení: „Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění“) pro situace, kdy zaměstnanec v průběhu času pracoval u jiného zaměstnavatele. Konkrétně se upravila hodnota sloupce, od kterého měsíce se zvýhodnění na dítě neuplatňuje.

Oprava tisku odeslaných/neodeslaných hlášení ZP

Došlo k opravě tisku odeslaných/neodeslaných hlášení ze záložky Změny ve stránce Hlášení změn ZP (Mzdy / Hlášení mzdy ZP). Oprava se týkala zobrazených upozornění.

Oprava přepočtu neuzamčené mzdy v aktuálním období

Byl opraven přepočet neuzamčené mzdy v aktuálním období při editaci dovolené na záložce Dovolená na kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence – karta vybraného zaměstnance).

Před opravou se pro existující mzdu pouze přepočítaly hodnoty položek dovolené, ale nepřepočítala se celá mzda včetně započitatelnosti do hrubé mzdy. Po opravě se tedy automaticky přepočítá celá dotčená mzda.

Oprava počtu položek na filtračních tlačítkách v seznamu Oznámení slevy

Byly opraveny počty položek na filtračních tlačítkách v seznamu Oznámení slevy na pojistném (Mzdy / Oznámení slevy na pojistném) při použití základních filtrů v záhlaví stránky (filtr pro společnost, účetní, oddělení...).

Oprava načítání hodnot do uživatelských údajů

Načítání hodnot do uživatelských údajů na stránce detailu mzdové složky (Nastavení / Číselníky a nastavení / Mzdy / Mzdové složky / Další evidované údaje) bylo opraveno.


Jak hodnotíte článek?