Nastavení složek ISPV

Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku je součástí programu statistických zjišťování, který vydává Český statistický úřad. Nastavení a generování souborů MI (o ekonomickém subjektu) a MP (o pracovních poměrech) se řídí instrukcemi příručky dostupné na webu ISPV.

Pro lepší orientaci byl v plusPortalu vytvořen číselník položek ISPV, který převede vaše mzdové složky do předem definovaných struktur dat požadovaných ČSÚ. Číselník položek ISPV tedy představuje mezikrok mezi vašimi mzdovými složkami a jednotlivými řádky struktury generovaného souboru pro ISPV.

Nastavení vazby mzdových složek k položkám ISPV

  1. Zvolte Nastavení / Číselníky a nastavení / Mzdy / oddíl Statistiky / číselník Nastavení složek ISPV.
  2. Volbou nová položka přidejte ke každé z položek ISPV vazbu k mzdové složce.

0

Odpracovaná doba (hod.)

1

Přesčasové hodiny (hod.)

2

Celková absence (hod.)

3

Absence pro nemoc (hod.)

4

Placená absence (hod.)

5

Dovolená (hod.)

6

Mzda (Kč)

7

Pravidelné prémie (Kč)

8

Nepravidelné prémie (Kč)

9

Příplatky za práci přesčas (Kč)

10

Příplatky (Kč)

11

Náhrady (Kč)

12

Pohotovost (Kč)

13

OON (Kč)

14

Odměny DoPČ (Kč)

15

Odměny DoPČ (hod.)

16

Odměny DoPP (Kč)

17

Odměny DoPP (hod.)

18

Odměny členů statutárních orgánů (Kč)

19

Odstupné (Kč)

Struktura souboru o ekonomickém subjektu MI

V níže uvedené tabulce najdete datovou strukturu vyžadovanou Českým statistickým úřadem. V posledním sloupci je zobrazeno, ze kterých složek ISPV načítá data v plusPortalu.

Pořadí

Název

Detail

položky ISPV z plusPortalu

1

ICO

Identifikační číslo ekonomického subjektu (IČ).

 

2

NAZEV

Obchodní jméno ekonomického subjektu, pod kterým činí právní úkony. Pokud předepsaná délka nestačí, je možno uvést i  zkrácený název.

 

3

ULICECP

Název ulice s  uvedením čísla popisného sídla ekonomického subjektu.

 

4

MISTO

Název obce (města), v němž má ekonomický subjekt sídlo.

 

5

PSC

Poštovní směrovací číslo dodací pošty sídla ekonomického subjektu.

 

6

LAU1

Kód územní jednotky (okresu), v němž má ekonomický subjekt sídlo, podle číselníku LAU 1. Číselník LAU1 najdete na záložce Soubory ke stažení.

 

7

HRMZDYQ

Celkové hrubé mzdy zúčtované za poslední kalendářní čtvrtletí sledovaného období zaměstnancům, kteří byli zahrnuti do evidenčního počtu, příp. byli v evid. počtu v předchozích obdobích a v posledním čtvrtletí sledovaného období jim bylo provedeno dodatečné zúčtování. Hrubá mzda zahrnuje mzdu za práci (vč. příplatků, prémií a odměn), náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost. Podrobnější popis jednotlivých složek hrubé mzdy je uveden u položek 27, 32 a 34 ve větě o pracovních poměrech. Hrubá mzda nezahrnuje ostatní osobní náklady (ty jsou vykazovány v položce 15),  náhrady za dobu dočasné pracovní neschopnosti, a také plnění, která nemají charakter mzdy za práci (odměny za pracovní a životní jubilea, odměny při narození dítěte, odměny při odchodu do důchodu apod.).

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

8

PONEQ

Prémie a odměny nepravidelně zúčtované ve mzdě za poslední kalendářní čtvrtletí sledovaného období zaměstnancům, kteří byli zahrnuti do evidenčního počtu, příp. byli v evid. počtu v předchozích obdobích a v posledním čtvrtletí sledovaného období jim bylo provedeno dodatečné zúčtování (z položky HRMZDYQ). Do nepravidelných prémií a odměn se zahrnují všechny platby zaměstnancům, které nejsou pravidelně zúčtovány ve mzdě ve výplatním období (obvykle kalendářní měsíc). Do nepravidelných odměn se zahrnují např. 13. a 14. mzdy, čtvrtletní a pololetní odměny, mimořádné odměny. Nezahrnují se položky, které nejsou mzdou.

8

9

ODPRACDQ

Celkový počet hodin skutečně odpracovaných v posledním kalendářním čtvrtletí sledovaného období zaměstnanci, kteří byli zahrnuti do evidenčního počtu včetně přesčasových hodin. Nezahrnují se neodpracované hodiny za svátky v jinak pracovní dny, i když se měsíční mzda nekrátí.

 

10

PRESCASQ

Celkové přesčasové hodiny (podle § 78 odst. 1 písm. i/ ZP) odpracované v posledním kalendářním čtvrtletí sledovaného období zaměstnanci, kteří byli zahrnuti do evidenčního počtu. Jedná se o přesčasové hodiny, za které byl poskytnut příplatek (vč. přesčasů odpracovaných dle ustanovení § 114 odst. 3 ZP), i přesčasové hodiny, za které může být v budoucnu čerpáno náhradní volno. Hodiny, za které bylo v posledním čtvrtletí poskytnuto náhradní volno, se do přesčasu nepočítají. Hodiny náhradního volna za přesčas odpracovaný před posledním čtvrtletím se do položky PRESCASQ zahrnují jako záporné (výsledná hodnota PRESCASQ může být záporná).

1

11

ABSCELKQ

Celkový počet neodpracovaných hodin z fondu pracovní doby za poslední čtvrtletí sledovaného období u zaměstnanců, kteří byli v evidenčním počtu v posledním čtvrtletí sledovaného období. Např.: dovolená, svátky v jinak pracovní dny (zahrnují se i neodpracované hodiny, kdy se měsíční mzda nekrátí), doba překážek v práci, doba dočasné pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny, neplacené volno atd.

2,3,4,5

12

ABSPLACQ

Počet neodpracovaných hodin s náhradou či nekrácením mzdy u zaměstnanců, kteří byli v evidenčním počtu v posledním čtvrtletí sledovaného období (z položky ABSCELKQ). Uvedou se neodpracované hodiny s náhradou mzdy z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny (zahrnují se i neodpracované hodiny, kdy se měsíční mzda nekrátí), důležitých překážek v práci na straně zaměstnance (ZP § 199, nařízení vlády č. 590/2006 Sb.),  překážek v práci z důvodu obecného zájmu (ZP § 200, 203, 205) a překážek v práci na straně zaměstnavatele (ZP § 207 - 210). Neuvádí se hodiny neodpracované z důvodu dočasné pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny (z položky ABSCELKQ).

4,5

13

POCFYZQ

Průměrný počet zaměstnanců (fyzických osob) v evidenčním počtu za poslední kalendářní čtvrtletí sledovaného období. Vypočítá se jako aritmetický průměr průměrného počtu zaměstnanců v evidenčním počtu za jednotlivé měsíce. Průměrný počet za měsíc se počítá jako součet počtů fyzických osob v jednotlivých dnech měsíce sledovaného období (včetně dnů pracovního klidu a pracovního volna), který se dělí počtem všech kalendářních dnů příslušného měsíce.

 

14

POCPREPQ

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v evidenčním počtu za poslední kalendářní čtvrtletí sledovaného období. Přepočty se provedou u zaměstnanců, kteří z provozních či jiných důvodů mají sjednanou kratší pracovní dobu (ZP § 80), dále u zaměstnanců vykonávajících vedlejší činnost v souběžném pracovním poměru či zaměstnanců, vykonávajících práci příležitostně. Přepočty se neprovedou u zaměstnanců, kteří z důvodu zdraví škodlivého prostředí či směnného provozu mají stanovenou zkrácenou pracovní dobu  (ZP § 79, odst. 2).

 

15

OONQ

Ostatní osobní náklady zúčtované za poslední kalendářní čtvrtletí sledovaného období. Jde o odměny za práce poskytované na základě jiného vztahu než pracovního a členského poměru k zaměstnavateli, peněžitá plnění v souvislosti se zánikem pracovního poměru a další peněžitá plnění, která nejsou mzdou za práci. Nejčastěji to jsou odměny za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odměny podle předpisů o autorském právu, odchodné, odstupné, odměny členů statutárních orgánů, odměny učňům, aj. – viz ukazatel ČSÚ Ostatní osobní náklady.

13

16

ODMDPCQ

Odměny z dohod o pracovní činnosti. Veškerá peněžitá plnění poskytovaná za práci vykonanou na základě dohody o pracovní činnosti zúčtovaná za poslední kalendářní čtvrtletí sledovaného období. Náhrady za nemoc se zde neuvádějí. Položka je součástí položky Ostatní osobní náklady (OONQ).

14

17

HODDPCQ

Počet hodin odpracovaných osobami pracujícími na dohodu o pracovní činnosti v posledním kalendářním čtvrtletí sledovaného období.

15

18

ODMDPPQ

Odměny z dohod o provedení práce. Veškerá peněžitá plnění poskytovaná za práci vykonanou na základě dohody o provedení práce zúčtovaná za poslední kalendářní čtvrtletí sledovaného období. Náhrady za nemoc se zde neuvádějí. Položka je součástí položky Ostatní osobní náklady (OONQ).

16

19

HODDPPQ

Počet hodin odpracovaných osobami pracujícími na dohodu o provedení práce v posledním kalendářním čtvrtletí sledovaného období.

17

20

ODMSTATQ

Odměny členů statutárních orgánů zúčtované za poslední kalendářní čtvrtletí sledovaného období. Položka je součástí položky Ostatní osobní náklady (OONQ).

18

21

ODSTUPQ

Odchodné a odstupné zúčtované za poslední kalendářní čtvrtletí sledovaného období. Položka je součástí položky Ostatní osobní náklady (OONQ).

19

Struktura souboru o ekonomickém subjektu MP

v níže uvedené tabulce najdete datovou strukturu vyžadovanou Českým statistickým úřadem. V posledním sloupci je zobrazeno, ze kterých složek ISPV v plusPortalu tento soubor načítá data.

Pořadí

Název

Detail

položky ISPV z pP

1

ICO

Identifikační číslo ekonomického subjektu (IČ).

 

2

IDZAM

Jednoznačný a v čase stálý kód (po dobu šetření v ISPV) fyzické osoby (zaměstnance) v rámci ekonomického subjektu. Tento kód slouží pro zpětnou vazbu mezi ekonomickým subjektem a zpracovatelskou organizací (např. osobní číslo).

 

3

ROKNAR

Rok narození. Formát rrrr (např. 1976).

 

4

POHLAVI

Pohlaví. Muž - M, Žena - Z.

 

5

STOBC

Státní občanství podle klasifikace zemí ČSÚ. Číselník CZ-GEONOM najdete na stránce Soubory ke stažení.

 

6

VZDELANI

Nejvyšší dosažené vzdělání zaměstnance podle klasifikace vzdělání ČSÚ. Klasifikaci KKOV najdete na stránce Soubory ke stažení.

 

7

OBORVZD

Obor vzdělání. Kód oboru vzdělání je složen z roku ukončení studia, kódu školy a kódu oboru vzdělání. Vyplňuje se u zaměstnanců se středním a vyšším vzděláním. Pokud má zaměstnanec ukončeno více škol se stejným nejvyšším vzděláním, vyplní obor vzdělání, který nejvíce odpovídá požadavkům na jeho současné zaměstnání. Jestliže to nelze určit, vyplní se obor vzdělání, které ukončil později. K vytvoření kódu oboru vzdělání slouží internetová aplikace, která je k dispozici zde.

 

8

INVALD

Druh invalidního důchodu. C - poživatelé invalidního důchodu pro invaliditu prvního stupně (osoby s poklesem pracovní schopnosti nejméně o 35 % nejvíce však o 49%) nebo poživatelé invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně (osoby s poklesem pracovní schopnosti nejméně o 50 % nejvíce však o 69%); P - poživatelé invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně (osoby s poklesem pracovní schopnosti nejméně o 70 %); Z - zaměstnanci, kteří nejsou poživateli invalidního důchodu.

 

9

MISTOVP

Místo výkonu práce. Uvede se okres pracoviště daného pracovního poměru zaměstnance sjednaný v pracovní smlouvě podle § 34a ZP vyjádřený kódem územní jednotky. Číselník LAU1 najdete na stránce Soubory ke stažení.

 

10

CZICSE

Kód postavení v zaměstnání pro určení typu pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem (jeho pracovním poměrem)  a ekonomickým subjektem. Číselník CZ ICSE najdete na stránce Soubory ke stažení.

 

11

CZISCO

Kód klasifikace zaměstnání příslušného pracovního poměru zaměstnance podle klasifikace ČSÚ (klasifikace CZ-ISCO). Klasifikace platí od 1.1.2011 a je závazná pro všechna statistická zjišťování prováděná podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Pětimístný kód se přiřazuje podle převážně vykonávaného zaměstnání.

 

12

NAZPOZ

Název pracovní pozice. Do položky uveďte název pracovní pozice, který ve společnosti používáte (jde o názvy používané v pracovních smlouvách nebo v organizačním řádu společnosti).

 

13

VEDOUCI

Vyplní se hodnotou A v případě, že jde o vedoucího zaměstnance podle § 11 ZP, v opačném případě se vyplní N.

 

14

KONTOPD

Konto pracovní doby je jiný způsob nerovnoměrného rozvržení pracovní doby podle § 86 a následujících ZP. V případě, že zaměstnanec v daném pracovním poměru pracoval alespoň jeden den ve sledovaném období v režimu konta pracovní doby, uvede se A, v opačném případě se uvede N.

 

15

DOBAZAM

Doba zaměstnání u současného ekonomického subjektu (včetně zaměstnání v jiných pobočkách téhož ekonomického subjektu, případně zaměstnání u předchůdce ekonomického subjektu). Uvádí se doba od prvního nástupu do zaměstnání u současného zaměstnavatele, nepřítomnost delší než jeden rok (např. rodičovská dovolená, uvolnění pro výkon veřejné funkce) se od celkové doby zaměstnání odečítá.

 

16

EVIDDNY

Počet kalendářních dnů od počátku roku do konce sledovaného období, ve kterých byl zaměstnanec v daném pracovním poměru v evidenčním počtu zaměstnanců.

 

17

KONECEP

Poslední den v evidenčním počtu. Vyplňuje se hodnotou nula, pokud je zaměstnanec v daném pracovním poměru v evidenčním počtu poslední den sledovaného období a zároveň první den následující po sledovaném období. Jinak se vyplňuje datum posledního dne, ke kterému byl zaměstnanec v evidenčním počtu. Datum se vyplňuje ve formátu rrrrmmdd, r-rok, m-měsíc, d-den (např. 20170131).

 

18

FONDSTA

Stanovený fond je plánovaný hodinový fond pracovní doby pro danou pracovní pozici odpovídající plnému pracovnímu úvazku. Uvádí se celkový počet hodin za pracovní dny (včetně svátků v jinak pracovní dny), po které byl zaměstnanec v evidenčním počtu (od počátku roku do konce sledovaného období).

 

19

FONDSJE

Sjednaný fond je plánovaný hodinový fond pracovní doby daného zaměstnance. Uvádí se celkový počet hodin za pracovní dny (včetně svátků v jinak pracovní dny), po které byl zaměstnanec v evidenčním počtu (od počátku roku do konce sledovaného období) a odpovídá výši úvazku zaměstnance. Pokud má zaměstnanec kratší úvazek, je sjednaný fond pracovní doby nižší, než stanovený fond pracovní doby. Pokud zaměstnanec pracuje na plný úvazek, je počet hodin v položce FONDSJE stejný jako počet hodin v položce FONDSTA.

 

20

ODPRACD

Odpracovaná doba zaměstnance v daném pracovním poměru (podle § 353 odst. 2 a 3 ZP) v kumulaci od počátku roku do konce sledovaného období v hodinách včetně přesčasových hodin. Nezahrnují se neodpracované hodiny za svátky v jinak pracovní dny, i když se měsíční mzda nekrátí.

0

21

PRESCAS

Počet přesčasových hodin (podle § 78 odst. 1 písm. i/ ZP) v kumulaci od počátku roku do konce sledovaného období. Jedná se o přesčasové hodiny, za které byl poskytnut příplatek (vč. přesčasů odpracovaných dle ustanovení § 114 odst. 3 ZP), i přesčasové hodiny, za které může být v budoucnu čerpáno náhradní volno. Hodiny, za které bylo ve sledovaném období poskytnuto náhradní volno, se do přesčasu nepočítají. Hodiny náhradního volna za přesčas odpracovaný v předchozím roce se do položky PRESCAS zahrnují jako záporné (výsledná hodnota PRESCAS může být záporná).

1

22

ABSCELK

Celkový počet neodpracovaných hodin v kumulaci od počátku roku do konce sledovaného období ze sjednaného hodinového fondu pracovní doby daného pracovního poměru zaměstnance. Např.: dovolená, svátky v jinak pracovní dny (zahrnují se i neodpracované hodiny, kdy se měsíční mzda nekrátí), doba překážek v práci, doba pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny, neplacené volno atd.

2, 3, 4, 5

23

ABSPLAC

Počet neodpracovaných hodin s náhradou či nekrácením mzdy v kumulaci od počátku roku do konce sledovaného období (z položky ABSCELK). Uvedou se neodpracované hodiny s náhradou mzdy z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny (zahrnují se i neodpracované hodiny,

4, 5

24

kdy se měsíční mzda nekrátí), důležitých překážek v práci na straně zaměstnance (ZP § 199, nařízení vlády č. 590/2006 Sb.),  překážek v práci z důvodu obecného zájmu (ZP § 200, 203, 205) a překážek v práci na straně zaměstnavatele (ZP § 207 - 210). Neuvádí se hodiny neodpracované z důvodu dočasné pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny.

5

25

ABSDOVOL

Počet čerpaných hodin dovolené v kumulaci od počátku roku do konce sledovaného období (z položky ABSPLAC). Nepatří sem proplacená dovolená.

3

26

ABSNEMOC

Počet hodin z fondu pracovní doby neodpracovaných z důvodu dočasné pracovní neschopnosti (příp. karantény) v kumulaci od počátku roku do konce sledovaného období (z položky ABSCELK). Do této položky se nezahrnuje ošetřování člena rodiny.

 

27

ABSNEMZ

Počet hodin z fondu pracovní doby neodpracovaných z důvodu dočasné pracovní neschopnosti (příp. karantény), za které se neposkytuje nemocenská dávka podle zákona o nemocenském pojištění (zákon č. 187/2006 Sb.). Jedná se tedy o prvních 14 dnů nemoci, kdy náhradu mzdy platí zaměstnavatel. Počet hodin uveďte v kumulaci od počátku roku do konce sledovaného období (z položky ABSNEMOC).

6, 7, 8, 9, 10

28

MZDA

Mzda zúčtovaná v jednotlivých měsících od počátku roku do konce sledovaného období. Mzda podle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., ZP, tzn. peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem  zaměstnanci za práci,  není-li  v tomto zákoně dále stanoveno jinak. Za mzdu se nepovažují plnění poskytovaná podle zvláštních předpisů v souvislosti se zaměstnáním, zejména náhrada mzdy, odstupné, cestovní náhrady, výnosy z kapitálových podílů (akcií) nebo obligací a odměna za pracovní pohotovost. Při uplatnění konta pracovní doby uvádějte dosaženou mzdu podle § 120 odst. 2 písm. b) ZP. Nezahrnují se plnění, která nemají charakter mzdy za práci (např. odměny za pracovní a životní jubilea, odměny při narození dítěte, odměny při odchodu do důchodu aj.).

7

29

POPRAV

Prémie a odměny pravidelně měsíčně zúčtované se mzdou v kumulaci od  počátku roku do konce sledovaného období (z položky MZDA). Patří sem i pohyblivá složka mzdy (výkonostní, motivační), kterou některé společnosti označují jako osobní příplatek.

8

30

PONEPRAV

Prémie a odměny nepravidelně zúčtované ve mzdě od počátku roku do konce sledovaného období (z položky MZDA). Do nepravidelných prémií a odměn se zahrnují všechny platby zaměstnancům, které nejsou pravidelně zúčtovány ve mzdě ve výplatním období (obvykle kalendářní měsíc). Do nepravidelných odměn se zahrnují např. 13. a 14. mzdy, čtvrtletní a pololetní odměny, mimořádné odměny. Nezahrnují se položky, které nejsou mzdou.

9

31

PRIPPCAS

Příplatky za práci přesčas (z položky MZDA) podle § 114 ZP zúčtované za jednotlivé měsíce od počátku roku do konce sledovaného období.

10

32

PRIPLAT

Uvádí se součet příplatků (z položky MZDA) zúčtovaných za jednotlivé měsíce od počátku roku do konce sledovaného období. Položka zahrnuje pouze zákonné příplatky (za práci ve svátek, za práci v noci, o sobotách a nedělích, za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí), nebo příplatky, které má společnost stanovené ve vnitřním předpisu nebo kolektivní smlouvě (např. příplatek za směnnost, za práci ve výškách, za uznané certifikáty, za zaškolování nových zaměstnanců apod.). Do položky PRIPLAT patří i doplatek do minimální a zaručené mzdy. Do položky PRIPLAT nesmí být započítaná pohyblivá složka mzdy (výkonnostní, motivační), kterou některé společnosti označují jako osobní příplatek. Pohyblivá složka mzdy se započítává do pravidelných prémií a odměn (položka POPRAV). Příplatek za práci přesčas se uvádí samostatně v položce PRIPPCAS.

11

33

NAHRADY

Náhrady mzdy zúčtované za jednotlivé měsíce od počátku roku do konce sledovaného období. Jedná se o náhrady za dobu specifikovanou v položce ABSPLAC. Uvedou se zde např. náhrady za čerpanou dovolenou, svátky, za poskytnuté volno při překážkách v  práci na straně zaměstnance, při překážkách v práci na straně zaměstnavatele, při překážkách z důvodu obecného zájmu atd. Položka neobsahuje náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti.

 

34

NAHRNEMZ

Náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti (karantény) placené zaměstnavatelem v kumulaci od počátku roku do konce sledovaného období. Neuvádějte částky vyplacené nad zákonný nárok.

12

35

POHOTOV

Odměny za pracovní pohotovost podle § 140 ZP zúčtované v kumulaci od počátku roku do konce sledovaného období.

 

36

PRUMVYD

Průměrný výdělek zjištěný pro náhrady mzdy zaměstnance v daném pracovním poměru podle § 353 a § 356 odst. 1 ZP. Jde o průměrný hodinový výdělek vypočtený z mezd za poslední čtvrtletí sledovaného období a používaný pro výpočet náhrad mezd v následujícím čtvrtletí.

 


Jak hodnotíte článek?