Platby z mezd

Změníl(a) - Lucie Mácová

Po zpracování a uzamčení všech mezd je možné připravit soubor s platebními příkazy pro banku. Provede se to na panelu Platby.

Platební symboly - pokud se nastaví symboly před generováním plateb, přebijí symboly nastavené v kartách zaměstnanců. Pokud se nenastaví přes tl. Platební symboly, použijí se do plateb symboly nastavené v kartách zaměstnanců. Tím se eliminují situace, kdy zaměstnanec ve svém požadavku na změnu bankovního účtu pro mzdy uvede nesprávný VS a mzdová účetní si toho nevšimne a „pustí“ jej do plateb.

Při sestavování plateb z mezd nezadává mzdová účetní účet plátce. Platby se sestaví bez tohoto účtu a ten je zvolen teprve v okamžiku, kdy se z připravených položek plateb generují soubory pro banku. Mzdová účetní zadá dva termíny splatnosti: jeden pro platby zaměstnancům (výplaty na účet, srážky) a druhý pro ostatní platby (odvody). Program si zapamatuje naposled zadané termíny a nabídne je, posunuté pro nové období, při dalším sestavování plateb. Po stisku tl. Sestavit platby prochází program mzdy zaměstnanců, nastavení účtu pro mzdy v jejich kartách a dále údaje o registraci zaměstnavatele k pojišťovnám, OSSZ, FÚ a připraví platební příkazy. Ty se pak zobrazí jako souhrn plateb:

Pokud byla zaměstnanci sražena ze mzdy srážka, u které zatím není zadané datum nabytí právní moci, bude v seznamu Deponované platby neboli odložené platby. Ukazují se zde historicky všechny, ale pro efektivnější práci s nimi jsou k dispozici filtrační dlaždice:

 • Vše - zobrazí se kompletně všechny deponované platby v aktuálním měsíci (sestavené v platbách, čekající na sestavení, nezařazené do sestavení plateb);
 • Sestavené v platbách - zobrazí se pouze ty deponované platby, které jsou již zahrnuté v platebním příkazu;
 • Čekající na sestavení - zobrazí se jen ty deponované platby, které zatím čekají na zahrnutí do platebního příkazu;
 • Nezařazené do sestavení plateb - jsou deponované platby čekající na sestavení, u nichž je zatrženo, že se nemají zahrnovat do platebního příkazu.

Pokud se platby sestaví a pak mzdová účetní znovu vstoupí do mzdy zaměstnance a přepočítá ji, tak je nutné dát znovu Sestavit platby.

Platby se změnou ve mzdách neaktualizují, je nutné si na to myslet a pak je znovu sestavit.

Info disponentovi – program podporuje situace, kde je disponentem bankovního účtu jiná osoba než mzdová účetní a ta si potřebuje platby z mezd roztřídit a zadat dle stavu financí na účtech. V tomto případě může po sestavení a zkontrolování plateb poslat mzdová účetní disponentovi e-mail (systém si e-mail pamatuje a nabízí jej při příštím spuštění této funkce). Disponent bude vytvářet soubory pro banku ve své stránce, dostupné přímo z Menu / Mzdy / Úhrady plateb, tj. odděleně od zpracování mezd.

Potřebná oprávnění
Stránka pro úhradu plateb je dostupná pouze tehdy, pokud má disponent nastaveno příslušné oprávnění Mzdy / Úhrady plateb / Vytvářet soubory pro banku.

Možný scénář použití:

Účetní

 • zpracuje mzdy a provede jejich uzamčení;
 • nechá program sestavit platby;
 • v případě, že jsou signalizovány nějaké chybné položky, sjedná nápravu – doplní chybějící účty a sestavení plateb provede znovu nebo klikne na praporek „chybné položky“ a přímo je opraví;
 • klikne na tlačítko Informovat disponenta. V panelu zkontroluje správnou adresu a klikne na Odeslat. Program odešle disponentovi mail se zprávou o připravených platbách a odkazem na stránku s položkami plateb.

Disponent

 • klikne na odkaz v mailu;
 • podívá se, kolik je třeba kdy zaplatit;
 • podle stavu účtů pak postupně provede jednotlivé platby;
 • v seznamu označí položky zaškrtávátkem v záhlaví prvního sloupce;
 • klikne na tlačítko Vytvořit soubor;
 • vytvořený soubor uloží na svůj disk;
 • přepne se do bankovního programu a vytvořený soubor načte.


Jak hodnotíte článek?