Verze 4.02.06 (vystavená 13.12.2022)

Od verze 04.02.06 je nutné zkontrolovat prostředí, kde má být plusPortal provozován, zda je naistalovaný Framework. Je vyžadována nová verze .NET Frameworku 4.8 nebo vyšší. Podrobnější informace lze vyžádat od výrobce. V souboru web.config je zapotřebí změnit verzi .NET Frameworku v elementu httpRuntime na hodnotu 4.8: <httpRuntime targetFramework="4.8".

Nově se ve všech aktualizacích distribuuje favicona (logo PC HELP). Proto je na záložce prohlížeče zobrazeno logo výrobce aplikace plusPortal.

Základní modul

 • Při mazání oddělení (Nastavení / Číselníky a nastavení / Základní nastavení / Oddělení) a nákladového střediska (Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Nákladová střediska) byly doplněny kontroly zamezující smazání oddělení nebo nákladového střediska, pokud je použito v dalších evidencích.
 • Do seznamu štítků (Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Správa šablon dokumentů) byly doplněny tyto položky:
  • DENNIUVAZEK – denní úvazek v hodinách;
  • PRACOVNIKATEGORIENAZEV – název pracovní kategorie;
  • OSOBAPRIJMENIJMENOSTITULY – obsahuje titul před jménem, příjmení, jméno, titul za jménem;
  • OSOBAJMENOPRIJMENISTITULY – obsahuje titul před jménem, jméno, příjmení, titul za jménem;
  • ADRESATRVALA – obsahuje celou adresu trvalého bydliště;
  • KONTAKTADRESA – obsahuje celou doručovací adresu;
  • TARIFNITABULKA – obsahuje číslo tarifní tabulky (pokud existuje připravovaná změna odměňování, obsahuje údaj připravovanou změnu).
 • Byly provedeny změny na stánkách, které používají rozložení do sekcí s možností přepnout sekci do editačního módu nebo editačního panelu klinutím na tlačítko "...". Pokud uživatel v některé sekci provede změny, které nechce uložit, a klikne na tlačítko "Storno", v náhledu sekce se zobrazí původní hodnoty. Původní hodnoty se zobrazí i při novém kliknutí na tlačítko "...". Upravené byly zejména stránky volby Nastavení / Správa konfigurace, volby Nastavení / Číselníky a nastavení / Základní nastavení, dále stránky volby Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika týkající se vzorové pozice a typů pracovních poměrů a v neposlední řadě stránky dostupné z osobní karty (Personalistika / Osobní karta).
 • Po vložení, resp. výměně fotografie v osobní kartě zaměstnance se zaměstnanec (pokud má být synchronizován do Active Directory) zařadí do fronty Nastavení / Správa provozu / Správa fronty Active Directory.

Personalistika

 • V položce "Druh zdravotního postižení" (Zaměstnanci / Personální evidence / Osobní karta / záložka Personální údaje / sekce Hlášení OZP / průkaz) se místo voleb OZP, OZP a TPZ a OZZ zobrazují volby TP, ZTP, ZPT/P.
 • V seznamu požadavků na změny (Zaměstnanci / Požadavky na změny i na odpovídající dlaždici) se nyní objevují změny případně počty oznámení od těchto typů změn: změna danění mzdy; oznámení srážky; zastavení srážky; změna doručovací adresy.

Docházka

 • Byla provedena oprava zahrnutí příplatku za odpolední přesčas v posledním dni měsíce. Ve vyhodnocení docházky (na stránce Docházka / Vyhodnocení docházky) se po výběru docházky zaměstnance zahrne do příplatků správný příplatek za odpolední směnu během odpoledního přesčasu, pokud zaměstnanec poslední den v měsíci:
  • před svou noční směnou pracoval v době odpolední směny přesčas;
  • po své ranní směně pracoval v době odpolední směny přesčas.
 • Bylo obnoveno zobrazení číselníku terminálů (Nastavení / Číselníky a nastavení / Docházka / Terminály).
 • Na stránce Docházka / Přehledy / Denní položky byl upraven filtr pro položky docházky tak, aby prvek pro výběr položek docházky obsahoval jen položky, které vyhovují nastavení filtru pro rok, měsíc, den a zaměstnance.

Mzdy

 • Byly nahrány nové redukční hranice pro nemocenské dávky platné od 1. 1. 2023.
  Redukční hranice pro náhradu mzdy za nemoc:
       1. redukční hranice pro účely DPN 235,38 Kč
       2. redukční hranice pro účely DPN 352,98 Kč
       3. redukční hranice pro účely DPN 705,78 Kč
  Redukční hranice pro účely nemocenského pojištění:
       1. redukční hranice pro účely nemocenského pojištění 1 345 Kč
       2. redukční hranice pro účely nemocenského pojištění 2 017 Kč
       3. redukční hranice pro účely nemocenského pojištění 4 033 Kč
 • Při vyplnění Potvrzení o zdanitelných příjmech (Mzdy / Vystavit potvrzení nebo Mzdy / Roční zpracování / Roční vyúčtování daně):
  • v případě, že jde o potvrzení pro cizince, do kolonky "Rodné číslo" v hlavičce potvrzení se vyplní rodné číslo, pokud je přiděleno. Pokud rodné číslo přiděleno není, zobrazuje se datum narození.
  • platí pro vyplnění položky na řádku 15 (tj. úhrnu pojistného pro daňové nerezidenty), že pro měsíce, kdy je zaměstnanec nerezident, se sečte SP a ZP zaměstnance ze mzdy a k tomu se přičte případné zahraniční SP a ZP.
  pokud má zákazník zaměstnance, kteří odvádějí zahraniční ZP, SP, musí se u nich nastavit konstanty FKm05_PayrollTypeZPNerezident a FKm05_PayrollTypeSPNerezident. Nastavení provádí dodavatel aplikace plusPortal.
 • Do mzdového listu (Mzdy / Roční zpracování sekce Mzdové listy) byla doplněna sekce s údaji o nerezidentech. Sekce svojí strukturou odpovídá dané sekci v detailu prohlášení k dani. Zobrazené údaje tedy jsou: "Číslo dokladu", "Typ dokladu", "Stát dokladu", "Číslo identifikace", "Typ identifikace" a "Stát identifikace".
 • Do tisku mzdových listů (Mzdy / Roční zpracování / Mzdové listy) byla přidána možnost tisknutí údajů o RZD. Při tisku ML (mzdového listu) se v okně, kde se nastavuje rok, měsíce od-do, lze nyní nastavit, zda se mají tisknout údaje o RZD (volba "Tisknout informace o provedeném RZD").
Ve výchozím nastavení bude volba označena. Pokud se bude tisknout s označenou volbou, tak se mzdové listy zaměstnanců budou tisknout společně s potvrzením o výpočtu daně a daňovém zvýhodnění.
 • Do ročního zúčtování daně do fáze výpočtu RZD byly přidány nové kontroly na maximální výši slevy na manžela/manželku a na manžela/manželku ZTP.
 • Byla opravena chyba na Mzdovém listu (ML) a Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků (Mzdy / Vystavit potvrzení) pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění, která se vyskytovala u daňových zvýhodnění u těch dětí, kde se během roku měnilo pořadí. Na ML se vždy za daný rok chybně zobrazovalo poslední pořadí dítěte. Na Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění se chybně zobrazovala hodnota sloupce, od kterého měsíce se dané dítě s aktuálním pořadím uplatňuje.


Jak hodnotíte článek?