Vzorové pozice

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Pro usnadnění evidence a zvýšení automatizace při správě evidence zaměstnanců jsou v plusPortalu zavedeny tzv. vzorové pozice, ze kterých lze odvozovat jednotlivé pracovní pozice a rozvrhovat je po odděleních.

Vzorové pozice se uplatní jednak při vytváření pracovních pozic a jednak při zařazení zaměstnance na pracovní pozici, kdy se na zaměstnance navážou předepsané požadavky na školení, požadavky na vybavení pracovními pomůckami, automaticky se vytvoří nástupní dokumenty, nastaví se lékařské prohlídky a další, což ušetří práci a čas při provádění nástupů nebo změn pracovního zařazení.

Vzorové pozice můžete vytvářet a udržovat v samostatném číselníku nebo nechat program, aby je vytvářel automaticky "na pozadí" během zadávání údajů o zaměstnancích.

Seznam vzorových pozic najdete v hlavním menu pod položkami: Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Vzorové pozice. Stránka vzorové pozice je rozdělena do několika záložek:

Popis vzoru

Na této záložce se soustředí zejména údaje - předvolby, které se promítají do vlastností pracovních pozic, odvozených z tohoto vzoru.

Název

Předvolba pro název pozic, které se odvodí z této vzorové pozice. Zde nastavený text se promítne u nově vytvořené pracovní pozice do Názvu, Názvu pro ženy, a popisu pro vizitku. U konkrétní pozice jej můžete v případě potřeby změnit.

Název v cizím jazyce

Jde o předvolbu textu, který se u pracovní pozice, odvozené z této vzorové pozice, promítne do údaje Název v cizím jazyce. Pokud zaměstnáváte vícejazyčný personál, mohou tyto alternativní názvy pomoci při používání programu.

Číslo vzoru

Jedinečný číselný identifikátor vzoru. Slouží k rozlišení jednotlivých vzorových pozic, na odvozenou pracovní pozici nemá vliv.

Může mít podřízené

Předvolba údaje, která se promítne v odvozené pracovní pozici do označení, zda se jedná o nadřízenou pozici. Takto označené pracovní pozice se nabízí v rozbalovacích seznamech při výběru nadřízené pozice - viz. popis vlastností pracovní pozice.

Jedná se o pozici personalisty

Zaškrtnete-li tuto předvolbu, tak pracovní pozice odvozené z tohoto vzoru budou považovány za pracovní pozice HR manažerů, mezi které můžete rozčlenit evidenci zaměstnanců. Více informací naleznete v článku Více personalistů.

Již nepoužívat

Pokud jsou některé vzorové pozice již neaktuální (již se z nich neodvozují nové pozice), ale jsou z nich odvozeny některé existující pracovní pozice, je lepší takovou vzorovou pozici označit, že se již nepoužívá, než ji mazat.

Rozvržení směn

Můžete předvolit rozvržení směn, které se bude nabízet pro zaměstnance, jež zařadíte na pracovní pozici, odvozenou z tohoto vzoru. U konkrétního zaměstnance lze rozvrh samozřejmě změnit. Více informací o pojmu Rozvržení směn naleznete v článku o pracovní době.

Režim přestávek

Tento údaj je k dispozici pouze pokud používáte modul Docházka.

Předvolba rozvržení přestávek pro zaměstnance, jenž je nově zařazena na pracovní pozici odvozenou z toho vzoru.

Pravidla docházky

Tento údaj je k dispozici pouze pokud používáte modul Docházka.

Předvolba pravidla docházky pro zaměstnance, jenž je nově zařazena na pracovní pozici odvozenou z toho vzoru.

Nástupní dokumenty

Pracovněprávní dokumenty (pracovní smlouva, mzdový výměr, dodatek o mlčenlivosti) může plusPortal vytvářet automaticky podle předem připravených šablon - podrobnosti naleznete v článku Práce s dokumenty. Máte-li připraveny šablony pro tisk dokumentů, můžete na této záložce nastavit, jaké dokumenty (resp. jaké šablony se mají použít) se mají vytisknout pokud je zaměstnanec zařazen na pracovní pozici, odvozenou z toho vzoru. V osobní kartě zaměstnance, na záložce Dokumenty pak můžete použít funkci pro tisk dokumentů podle vzorové pozice.

Požadovaná školení

Tato záložka ve stránce vzorové pozice je dostupná pouze tehdy, pokud máte zprovozněn modul Vzdělávání.

Můžete na ní nastavit, jaká školení by měl zaměstnanec absolvovat (ať už BOZP nebo kvalifikační, prezenční nebo e-learning) po zařazení na pracovní pozici, která se odvodí z této vzorové pozice. Po potvrzení nástupu si pak zaměstnanci do seznamu školení zapíšou nové požadavky na předepsaná školení. Jsou-li mezi nimi školení typu e-learningových kurzů, zpřístupní se tyto kurzy zaměstnanci.

Předpokladem je, že máte v modulu Vzdělávání naplněn seznam požadovaných školení.

Popis činnosti

Na této záložce můžete vymezit pracovní činnosti, případně odpovědnosti, které se navážou na zaměstnance zařazeného na jakoukoliv pracovní pozici, odvozenou z tohoto vzoru. Nejčastějším využitím je nastavení textu, který se pak bude tisknout v pracovní smlouvě v oddíle vymezujícím pracovní činnost.

Pracovní vybavení

Tato záložka je ve stránce vzorové pozice dostupná pouze tehdy, pokud máte zprovozněn modul Pracovní vybavení.

Můžete zde nastavit, jaké pracovní pomůcky mají být vydány zaměstnanci, zařazenému na odvozenou pracovní pozici. Předpokladem je, že v modulu Pracovní vybavení máte naplněn seznam používaných druhů pracovních pomůcek. U vzorové pozice zaškrtněte, které druhy pomůcek mají být na odvozené pracovní pozici vydány zaměstnanci. Po potvrzení nástupu zaměstnance na pozici se ve skladu, který je určen pro daný typ pomůcky (např. notebook) vytvoří žádanka a správce skladu může zaměstnanci vydat určenou pomůcku.

Lékařské prohlídky

Tato záložka je ve stránce vzorové pozice dostupná pouze tehdy, pokud máte zprovozněn modul Lékařské prohlídky.

U vzorové pozice můžete předvolit kategorii zdravotních rizik, které se nastaví u všech nově vytvořených pracovních pozic, odvozených z tohoto vzoru (existující pozice nebudou dotčeny). Podle této kategorie se následně určují pravidla organizování lékařských prohlídek pro zaměstnance zařazeného na pozici.

Více informací k této problematice je v článku Úvod do lékařských prohlídek.


Jak hodnotíte článek?