Verze 4.01.14 (vystavená 31.8.2022)

Opakované upozornění: Při aktualizaci na verzi 4.01.00 program zachová stávající nastavení přístupových práv k jednotlivým částem osobní karty, ale nepřidává některá nově zavedená přístupová práva. Proto je vhodné po aktualizaci zkontrolovat sady práv v oblasti nastavení přístupu k osobní kartě a případně je nastavit.
Upozorňujeme, že prohlížeč Internet Explorer již není plně podporován a aplikace plusPortal nemusí pracovat správně. Doporučujeme nasadit jiný prohlížeč např. Microsoft Edge.

Základní modul

 • Bylo opraveno vyhledávání v obecném seznamu, pokud do vyhledávacího pole uživatel zadá více slov oddělených mezerou.

Personalistika

 • Pokud se dotčenému zaměstnanci zpracovává mzda v aplikaci plusPortal, byly provedeny úpravy v osobní kartě (Zaměstnanci / Personální evidence / osobní karta vybraného zaměstnance), v záložce Pracovní poměr, sekci Pracovní doba a Evidenční stav a v záložce Odměňování:
  • u aktuálního i archivního záznamu lze zobrazit nápovědu, která informuje o tom, kdo a kdy změnu naposledy provedl. Tuto nápovědu si lze zobrazit tak, že se najede myší na ikonu "editace".
  • pokud údaj o tom, kdo a kdy změnu naposledy provedl v databázi není, nápověda se nezobrazí.
 • V osobní kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / osobní karta vybraného zaměstnance) byly provedeny následující úpravy:
  • při změně jména (při rozkliknutí(...) sekce Totožnost na záložce Personální údaje a kliknutí na odkaz "Změna jména") - při editaci historicky prvního záznamu jména se po zaškrtnutí možnosti opravy záznamu bez zápisu do historie znepřístupní možnost editovat pole "Datum změny". Pokud se uživatel rozhodne prvně editovat hodnotu v poli "Datum změny" u historicky prvního záznamu jména a následně zaškrtne možnost opravy záznamu bez zápisu do historie, vrátí se do pole původní hodnota.
  • při změně vzniku poměru (při rozkliknutí(...) sekce Smlouva na záložce Pracovní poměr) - při editaci datumu o vzniku poměru ("Vznik poměru*") u historicky prvního záznamu smlouvy se kromě datumu u smlouvy aktualizuje také datum u historicky prvního záznamu u jména (viz sekce Totožnost na záložce Personální údaje a kliknutí na odkaz "Historie"). Pokud je ovšem nově zadané datum vyšší než u historicky dalšího záznamu, aplikace zobrazí chybovou hlášku.
  • při vytváření přihlášky (sekce Hlášení změn OSSZ na záložce Pojištění, důchody) - byla vypnuta editace polí "Příjmení", "Jméno".
 • Do seznamu Pracovní smlouvy - Konec doby určité (Zaměstnanci / Personální evidence / Konec doby určité (odkaz z HR panelu)) byla přidána možnost zobrazit státní příslušnost zaměstnance, adresu jeho trvalého pobytu a údajů týkajících se cizince.
 • Do filtrovacího pole pro vyhledání zaměstnance na stránkách Organizace / Pracovní vztahy a Organizace / Pracovní vztahy-dotted byly doplněny kromě příjmení a jména zaměstnance další údaje: osobní číslo, název pracovní pozice a název zaměstnavatele.

Identifikační čipy

 • V položce "ID čipu" je uloženo id čipu vždy v decimálním tvaru a hexadecimální tvar je k dispozici v počítaném údaji "ID čipu hexadecimálně". Ke změně došlo na stránkách Nastavení / Číselníky a nastavení / Identifikační čipy / Identifikační čipy – nastavení (oba sloupce lze zobrazit v seznamu čipů) a Zaměstnanci / Personální evidence/ osobní karta vybraného zaměstnance / záložka Identifikace a přístupy, sekce Identifikační čip. Při vkládání nového čipu na stránce Identifikační čipy přes tlačítko "Přidat nový" nebo při opravě vybraného čipu se volí, zda Id čipu je zadáváno v decimálním nebo hexadecimálním tvaru.
  • do databáze se ID čipu uloží v decimálním tvaru, hexadecimální tvar je k dispozici jako vypočítaný sloupec;
  • pokud je zvoleno zadávat ID čipu decimálně, uloží se ID čipu bez počátečních nul, pokud jsou zadány;
  • po načtení uloženého záznamu se v položce ID čipu zobrazí uložená hodnota - tj. ID čipu v decimálním tvaru a vedle jako poznámka se zobrazí přepočet na hexadecimální tvar.
  Volba, zda Id čipu je zadáváno v decimálním nebo hexadecimálním tvaru, je doplněna i do hromadného zadávání – tlačítko "Vložit tabulku ze schránky".
  Na osobní kartě je volba, zda Id čipu je zadáváno v decimálním nebo hexadecimálním tvaru, doplněna i do přiřazování čipu v osobní kartě, na záložce Identifikace a přístupy, v sekci Identifikační čip, v případě načtení ID čipu čtečkou. Na osobní kartě (na záložce Identifikace a přístupy, v sekci Identifikační čip) je doplněn hexadecimální kód čipu i do seznamu přidělených čipů a do seznamu volných čipů v osobní kartě.

Pracovní cesty

 • S účinností od 20.8.2022 dochází k novému stanovení výše náhrad stravného a PHM při užití vozidla pro benzín 98 oktanů. Náhrada PHM se z původní hodnoty 40,50 Kč/litr stanovuje na 51,40 Kč/litr. Náhrada za stravné 5-12 hod se z původních hodnot 108,- Kč stanovuje na 120,- Kč, za stravné 12-18 hod se z původních hodnot 167,- Kč stanovuje na 181,- Kč a za stravné 18-24 hod se z původních hodnot 259,- Kč stanovuje na 284,- Kč. 
Změnu si musí zákazníci zadat sami na stránce Podklady pro vyhodnocení pracovní cesty (Nastavení / Číselníky a nastavení / Pracovní cesty / Sazby pro tuzemské stravné a náhrady). Použijí např. tlačítko "Vytvořit kopii" a u vytvořeného záznamu změní sazbu údaje "Benzín 98 oktanů" na záložce Ceny za PHM a stravné na záložce Náhrada za jídlo.
 • Bylo opraveno připojení přílohy k dokladu vyúčtování (Pracovní cesty / Moje cesty / záložka Vyúčtování cesty). K dokladu lze nyní přílohu připojit a tlačítka "OK" a "Storno" se zobrazí korektně uvnitř panelu Připojené přílohy.

Drobné výdaje

 • V přehledu položek drobných výdajů (Drobné výdaje / Přehledy / Přehled položek) bylo opraveno ukládání zobrazení po úpravě položek seznamu. Po provedené změně v zobrazení (např. přidání sloupce) a kliknutí na "Použít" nebo "Uložit jako nové zobrazení" se změna již uloží.

Mzdy

 • Na stránce Mzdy / Vystavit potvrzení byl doplněn do seznamu sloupec "Vyřizuje" se jmény a tituly zaměstnance, který potvrzení vyřizuje. Sloupec Jména a tituly, který se týká žadatele, byl přejmenován na "Žadatel". 
Pro zobrazení sloupce je třeba kliknout na odkaz v menu seznamu Obnovit vestavěná zobrazení.

Pro úpravu zobrazení seznamu jsou rozlišeny tabulky: Jména a tituly - žadatel a Jména a tituly - vyřizuje.

 • V seznamu Načtené položky mzdy se po uživatelské akci "Zrušit a znovu sestavit mzdu" při zpracování mezd již nepřepisuje údaj "Aktualizoval". V údaji "Aktualizoval" zůstává uveden uživatel, který položku mzdy importoval.
 • Byla provedena úprava při stornu ukončení poměru, kdy se odhlášky na ČSSZ a ZP mažou jen tehdy, pokud ještě nebyly vyřízené.
 • Do zpracování mzdy byly přidány nové kontroly:
  • první upozorní na situaci, kdy je ve mzdě údaj informující, že není podepsané prohlášení a zároveň platí, že pro období zpracované mzdy existují slevy či zvýhodnění. Kontrolují se pouze poměry, které jsou ukončeny ve zpracovávaném období. Podoba upozornění: "Ve mzdě je uvedeno, že není podepsané prohlášení k dani, ale zároveň existují slevy či zvýhodnění platné k období zpracované mzdy (ověřte nastavení prohlášení k dani)". Jedná se o červené hlášení (mzda nelze uzamknout). 
  Účetní musí vzniklou situaci vyřešit v detailu prohlášení daného zaměstnance (upravit platnosti slev, nebo přepnout prohlášení do stavu podepsal a následně znovu sestavit mzdu).
  • druhá uživatele upozorní červeným hlášením na situaci, pokud došlo ke zpracování mzdy zaměstnance, který nemá žádnou ze smluv zařazených do mezd označenou jako smlouva ke zdanění. Upozornění je ve znění: "Žádná ze smluv zařazených do mezd není označena jako smlouva ke zdanění". Dále bylo doplněno automatické označení smlouvy ke zdanění v situaci, kdy se potvrzuje nová smlouva pro bývalého zaměstnance, který má některou starou smlouvu označenou jako smlouva ke zdanění a zároveň tato stará smlouva není zařazena do mezd.
 • Při aktualizaci databáze při reinstalaci na verzi 4.01.14 se doplní u připravovaných a aktivních pracovních smluv stát místa výkonu činnosti. Stát místa výkonu činnosti je potřebný pro automatické vyplnění přihlášky (odhlášky) na ČSSZ. Při doplňování se postupuje tak, že nejdříve se stát doplní podle pobočky u pracovního místa, a není-li tento uveden, doplní se stát od zaměstnavatele.
 • U volby Mzdy / Ke stažení / ÚNP 4-01 (Výkaz pro ČSÚ - Úplné náklady práce) byla provedena úprava, aby se vypočetly počty místních jednotek v sekci A108 (tj. aby počty místních jednotek nebyly nulové).
 • Došlo k úpravě v nastavení mzdových složek vstupujících do výpočtu PHV, aby bylo nastavení uživatelsky přívětivé. Dosud platilo pravidlo, že pokud složka ovlivňuje PHV ve více čtvrtletích, tak musí mít nastavený parametr "Příjem pro výpočet PHV" na hodnotu "neovlivní" a parametr "Rozložit na počet čtvrtletí" v rozmezí 1-4, což bylo pro uživatele zavádějící. Nyní došlo ke sjednocení nastavení všech složek, které vstupují částkou do PHV, a to tak, že parametr „Příjem pro výpočet PHV“ bude mít vždy hodnotu „zvýší“. Parametr "Rozložit na počet čtvrtletí" musí být v rozmezí 1-4. Výchozí je hodnota 1, a pokud složka ovlivňuje PHV ve více čtvrtletích, tak je uvedený počet vyšší než 1. Počet čtvrtletí již nesmí být nulový, systém tuto kombinaci nepovolí. 
Při aktualizaci databáze na verzi 4.01.14 bude správné nastavení obou parametrů, u složek ovlivňujících PHV, provedeno automaticky.

U těch, co mají "Příjem pro výpočet PHV" roven hodnotě "zvýší", se nastaví "Rozložit na počet čtvrtletí" na 1. U složek, které mají "Rozložit na počet čtvrtletí"> 1 se nastaví "Příjem pro výpočet PHV" na hodnotu "zvýší".


Jak hodnotíte článek?