Verze 4.02.26 (vystavená 18.10.2023)

Změníl(a) - Martina Dufková

Součástí verze jsou mimo jiné dvě změny: podpora legislativní úpravy vycházející z novely zákoníku práce související s prací na dálku (Homeoffice) a hlídání povoleného intervalu práce (tj. doby, kdy může být zaměstnanec přítomen na pracovišti) u docházek nastavených v režimu pružné pracovní doby. 

V souvislosti s těmito úpravami věnujte pozornost důležitým upozorněním: 

Pokud zákazník využívá modul Mzdy a má již svoji netypovou složku pro náhradu za homeoffice vytvořenu, v takovém případě by si měl danou složku přejmenovat na „Náhrada za homeoffice“. Při aktualizaci DB na verzi 4.02.26 pak dojde k tomu, že se u dané složky nastaví typ a další potřebné parametry, a pak se již daná složka bude chovat stejně jako složka 29201 Náhrada za homeoffice zavedená aplikací plusPortal. 
Využívá-li zákazník modul Volno, po aktualizaci na verzi 4.02.26 dojde ke změně nastavení systémové položky Práce doma z důvodů legislativních změn týkajících se práce na dálku.  

Podrobnější popis naleznete níže v popisu legislativní změny. 

Po aktualizaci na verzi 4.02.26 se ve vyhodnocení docházky začne kontrolovat nastavení „Práce možná OD-DO“. Podrobnější popis naleznete v seznamu změn modulu Docházka. 

Legislativní úprava – novela zákoníku práce – Homeoffice 

Úprava souvisí s novelou zákoníku práce, kde je upravena možnost práce na dálku.  

Nastavení na kartě zaměstnance 

Na stránce Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance v záložce Pracovní poměr, sekci Pracovní smlouva je nová položka Dohoda o práci na dálku, kde lze evidovat, zda má zaměstnanec uzavřenu se zaměstnavatelem dohodu o práci na dálku. 

Na stránce Zaměstnanci / Pracovní smlouvy lze pro vybrané zaměstnance hromadně nastavit položku Dohoda o práci na dálku pomocí tlačítka Změna smlouvy a volby Dohoda o práci na dálku.

V číselníku Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Typy pracovních poměrů lze v detailu nastavit, zda pro nový pracovní poměr bude u pracovní smlouvy nastavena položka Dohoda o práci na dálku. Položku lze povolit / zakázat i v záložce Nastavení osobní karty, v sekci Pracovní poměr.

Pro jednoduchou evidenci (personalistiku) je tato evidence ve stránce Nastavení / Číselník zaměstnanců, kde je hromadné nastavení a na stránce Nastavení / Číselník zaměstnanců / Karta zaměstnance, v záložce Pracovní poměr, kde je nastavení položky Dohoda o práci na dálku pro jednoho zaměstnance.

Pokud nemá zaměstnanec u smlouvy nastavenu položku „Dohoda o práci na dálku“ platí následující omezení:

Omezení v plánování volna

Na stránce Volno / Plánování volna nelze naplánovat volno typu HO (typová položka 17), pokud nemá zaměstnanec u smlouvy nastavenu položku Dohoda o práci na dálku.

Pro plánování práce na dálku mimo předepsanou směnu v modulu Volno vznikla nová typová položka Práce na dálku (mimo směnu), pro kterou platí stejné omezení jako pro typovou položku 17.

Omezení v docházce

Na stránce Docházka / Vyhodnocení docházky / detail docházky nelze zadat volno typu HO (typová položka 17), pokud nemá zaměstnanec u smlouvy nastavenu položku Dohoda o práci na dálku.

Na stránce Docházka / Registrační hodiny nelze zadat volno typu HO (typová položka 17), pokud nemá zaměstnanec u smlouvy nastavenu položku Dohoda o práci na dálku.

Podpora v modulu Volno

V souvislosti s legislativními změnami týkajícími se práce na dálku se mění možnosti nastavení údaje Povaha složky v číselníku Druhy volna. Nastavení „práce mimo pracoviště“ se přesune k volbě „zdůvodnění nepřítomnosti“ jako dodatečné nastavení.

Po aktualizaci se změní nastavení systémové položky Práce doma. Nyní bude nastavena na volbu „zdůvodnění nepřítomnosti“ a zároveň „práce mimo pracoviště“.

UPOZORNĚNÍ: U položek, které měly před aktualizací nastaveno „práce mimo pracoviště“ je nutné tuto volbu znovu ručně v číselníku nastavit.

Zákazníci, kteří používají kromě modulu Volno i modul Docházka, budou mít nově možnost nastavit v číselníku Volno / Druhy volna, aby se daná žádost nepřenášela (nepropisovala) ze stránky Plánování volna do docházky. Nastavení je možné provést pomocí údaje „Nepřenášet do docházky“. Toto platí pouze pro žádosti zadané v modulu Volno.

UPOZORNĚNÍ: Položky, které mají nově nastaveno „práce mimo pracoviště“, se budou ve výchozím stavu přenášet do docházky. Pokud je toto chování nežádoucí, je nutné nastavit volbu „Nepřenášet do docházky“.

Podpora ve mzdách

Do mzdových období (Nastavení / Číselníky a nastavení / Mzdy / Mzdová období) bylo přidáno nové nastavení pro výši základní hodinové sazby pro náhradu za homeoffice (HO). V detailu období je to na záložce Sazby daní v sekci Homeoffice. Základní výše se automaticky nastaví na hodnotu 4,60.

Při aktualizaci databáze budou vytvořeny dvě nové typové mzdové složky:

 • 29201 Náhrada za homeoffice (typ = 228): složka se bude zadávat jako další položka odměňování, kde bude uvedena hodinová sazba. Následně při výpočtu mzdy dojde dle zadaných hodin HO k vyčíslení samotné náhrady;
 • 29202 Zvýšení daně a pojistného náhradou za homeoffice (typ = 229): tato mzdová složka bude řešit situace, kdy bude mít zaměstnanec v dalších položkách odměňování nastavenou vyšší hodinovou sazbu než zákonem stanovené 4,6. Z této složky se budou počítat odvody SP, ZP a daně.

Popis samotného výpočtu:

 • nejprve se zjistí, jestli je u pracovní smlouvy uvedena nenulová hodinová sazba za homeoffice, pokud je > 0, tak se pokračuje dál;
 • následně se zjistí počet hodin homeoffice, pokud je > 0, tak se pokračuje dál,
 • pro potřeby výpočtu náhrady za HO se hodiny HO zaokrouhlí na celé hodiny nahoru (řeší se každá započatá hodina);
 • náhrada za HO se následně vypočítá tak, že se hodiny HO vynásobí hodinovou sazbou HO (zaokrouhlí se na 2 desetinná místa), pokud je však hodinová sazba vyšší než základní výše sazby (aktuálně 4,60), tak se musí u daného zaměstnance za ten rozdíl provést odvody (SP, ZP a daně), k tomu účelu slouží složka s typem 230 (Zvýšení daně a pojistného náhradou za homeoffice);
 • složka Zvýšení daně a pojistného náhradou za homeoffice se vypočítá jako rozdíl mezi vypočtenou náhradou za HO zaměstnance a vypočtenou náhradou při základní výši sazby (aktuálně 4,60).
UPOZORNĚNÍ pro zákazníky, kteří již mají založenu svoji netypovou složku pro náhradu za homeoffice: V takovém případě by si danou složku měli přejmenovat na „Náhrada za homeoffice“. Poté při aktualizaci DB k tomu, že se u dané složky nastaví typ a další potřebné parametry, a pak se již daná složka bude chovat stejně jako složka Náhrada za homeoffice uvedena v textu výše.

Základní modul

Úprava formátů zobrazovaných sloupců v Excelu v reportech Ke stažení

V reportech Ke stažení (např. v menu Docházka, Mzdy) došlo k úpravě formátů zobrazovaných sloupců v Excelu, zejména sloupců, u nichž je datový typ desetinné číslo (např. „Měsíční fond odpracované doby“) nebo kalendářní datum.

Personalistika

Umožnění přidělovat osobní čísla na společnosti

Volbou Přidělovat na společnost (Zaměstnanec s více smlouvami bude mít jedno osobní číslo na společnost) v nastavení personalistiky (Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Personalistika – nastavení, sekce 2. Přidělování osobních čísel) bude zaměstnanci přiděleno jedno osobní číslo pro všechny smlouvy v jedné společnosti, ale pro každou společnost jiné.

Úprava zobrazení údajů při nástupu nového zaměstnance

Byla provedena úprava při nástupu nového zaměstnance z personální evidence (Zaměstnanci / Personální evidence / tlačítko Nová karta / Nový zaměstnanec) nebo kandidáta z Náboru (Nábor / Kandidáti – detail kandidáta, tlačítko Připravit nástup). Na stránce pro nový nástup v sekci Kdy nastupuje jsou skryty obě položky pro určení zkušební doby (Zk. doba do i Délka zkušební doby), pokud pro odpovídající typ pracovního poměru není zatržena volba Zk. doba do (původně položka Délka zkušební doby zůstávala zobrazena).

Lékařské prohlídky

Úpravy týkající se lékařských prohlídek

V osobní kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance) na záložce Lékařské prohlídky, v „rozbalené“ sekci Prohlídky je u plánované prohlídky tlačítko Vytisknout žádost. Po stisku tohoto tlačítka se vytváří tiskový formulář Žádost o pracovnělékařskou prohlídku a posouzení zdravotní způsobilosti k práci.

V detailu lékařské prohlídky se název údaje Druh práce změnil na Druh práce / Popis činnosti:

Při změně plánované prohlídky na provedenou v sekci Prohlídky uživatelskou volbou ikona šipky / Změnit na provedenou prohlídku dochází nyní k i překopírování obsahu pole Druh práce / Popis činnosti.

V tiskovém formuláři Žádost o pracovnělékařskou prohlídku a posouzení zdravotní způsobilosti k práci byly provedeny následující úpravy:

 • vložení řádku Druh práce / popis činnosti;
 • popisek Směnnost rozšířen na Směnnost (Režim pracovní doby);
 • vyloučen text nejsou určeny v poli Profesní rizika a vykonávané činnosti;
 • upraveno záhlaví oddílu 4.Posudkový závěr;
 • záhlaví sloupců v 5. oddílu změněna z zdrav. zařízení a razítko na Zdravotnické zařízení a Razítko;
 • v oddílech 5, 7, 8 bylo zvětšen prostor na podpisy, případně datum převzetí.

Volno

Úprava tisku nepravidelného rozvržení směn

Při tisku nepravidelného rozložení směn (Nastavení / Číselníky a nastavení / Volno / Nepravidelné rozvržení směn) se u zaměstnance majícího více smluv rozvrhy tisknou pro každou smlouvu.

Úprava zadaní rozsahu žádosti v plánování volna

Při plánování volna (Volno / Plánování volna) se již po označování dnů v kalendáři (zadání rozsahu žádosti) a následném přepisu konce rozsahu žádosti (údaje Do) znovu datum Do nevyplní podle dříve označeného rozsahu.

Zákaz editace údajů „OD“ a „Do“ při rozdělení žádosti v plánování volna

Byla zakázána editace údajů „OD“ a „Do“ při rozdělení žádosti v plánování volna (Volno / Plánování volna).

Filtrace za tým v rozvržení volna

V rozvržení volna (Volno / Rozvržení volna) byla doplněna možnost filtrovat za pracovní tým.

Nábor

Nastavení oddělení u výběrového řízení

V náboru u nového výběrového řízení (Nábor / Výběrové řízení) se nyní jako výchozí nastaví oddělení odvozené od oddělení zadavatele výběrového řízení. Následně jej lze zobrazit jako sloupec Číslo a název oddělení v seznamu Nábor / Výběrová řízení. Při úpravě stávajícího výběrového řízení zůstává zachováno původní oddělení, které již bylo uvedeno u výběrového řízení v minulosti.

Rozesílání emailů při odeslání odpovědi

V kartě kandidáta (Nábor / Kandidáti – detail kandidáta) na záložce Zápisy se na odkaz „odpovědět“ zobrazí okno pro odpověď.

Při jeho uložení (prostřednictvím tlačítka OK) se rozešle e-mail jednotlivcům, nikoliv hromadně na vytvořený seznam adres.

Vzdělávání

Oprava načítání údaje „Volně nabízené školení“ v detailu požadavku na školení

Byla opravena stránka s detailem požadavku na školení (Vzdělávání / Školení a požadavky), kde se nenačítal za některých situací atribut Volně nabízené školení.

Pracovní cesty

Úprava ve vyúčtování zahraniční cesty

U zahraniční pracovní cesty (Pracovní cesty / Moje cesty / rozpracovaná zahraniční cesta / záložka Vyúčtování), u které se neshoduje místo zahájení s místem ukončení, je umožněna úprava doby výkonu pracovní činnosti v poslední den pracovní cesty.

Úprava platnosti delegování schvalování

Nově je delegování pravomocí platné do konce dne, který udává pole Zastupuje do. Tím je zajištěno, že delegovaný schvalovatel má již dostupné pracovní cesty, které začínají v průběhu posledního dne, do kterého bylo delegování povoleno.

Docházka

Zobrazení naplánované směny s nulovou délkou

V souladu s legislativními úpravami pro sledování DPP a DPČ se nyní ve zpracování docházky (Docházka / Vyhodnocení docházky / detail docházky) zobrazují i směny, které mají nulovou délku. Aby se tyto směny zobrazovaly, musí být v číselníku směn (Nastavení / Číselníky a nastavení / Docházka / sekce Pracovní doba / Typy směn) nastavena pozici ve dni (R, O nebo N).

Při tisku Evidence pracovní doby a Výkazu docházky (Docházka / Vyhodnocení docházky (nebo detail docházky) / ikona tisku) se u takových směn tiskne zkratka směny.

Tato úprava umožní plánovat směny pro DPP a DPČ bez toho, aby se pro ně musel stanovovat pevný rozvrh.

Sledování „Práce možná OD-DO“ u pružné pracovní doby

Nyní se u docházek nastavených v režimu pružné pracovní doby může hlídat povolený interval práce, tj. doba, kdy může být zaměstnanec přítomen na pracovišti.

Funkčnost využívá existující nastavení „Práce možná OD – DO“ v nastavení konkrétní směny v číselníku Typy směn (Nastavení / číselníky a nastavení / Docházka / Typy směn).

Pokud máte interval „Práce možná OD – DO“ u směn nastavený podle interních potřeb, budou průchody ve vyhodnocení docházky, ke kterým došlo v „nepovoleném období“ (v době, kdy zaměstnanec nemá povolenou přítomnost na pracovišti), přesunuty do povoleného období nebo vyjmuty ze zpracování docházky.

Při vyhodnocení docházky se pracuje s dvojicí po sobě jdoucích průchodů „příchod-odchod“. K přesunu průchodu dojde ve chvíli, kdy se jeden z těchto průchodů nachází v povoleném období. Pokud jsou oba dva průchody v „nepovoleném období“, průchody jsou vyjmuty ze zpracování docházky.

Dny, kde došlo k přesunu nebo vyjmutí průchodu, jsou v měsíčním přehledu docházky označeny. Dále jsou také označeny konkrétní průchody v detailu dne.

V měsíčním přehledu docházky jsou nyní doplněny ikony pro:

 • upozornění na přesun průchodů;
 • upozornění na odstranění průchodů;
 • upozornění na přesun a odstranění průchodů.

Příklad měsíčního přehledu docházky:

Příklad detailu dne:

Pokud nechcete sledování intervalu práce používat, ponechte u směn nastaveno „Práce možná OD – DO“ na výchozích „00:00 – 23:59“.

UPOZORNĚNÍ: Doporučujeme provést kontrolu údaje „Práce možná OD – DO“ v číselníku Typy směn, zda je Vaše současné nastavení správné.

Umožnění zadávat a číst poznámku v docházce zaměstnance

V měsíční docházce zaměstnance (Docházka / Moje docházka / tlačítko Zobrazit docházku) přibylo tlačítko Poznámka, jehož prostřednictvím lze vepsat nebo upravit poznámku v rozpracované docházce nebo přečíst poznámku v uzavřené docházce.

Pro práci zaměstnance s vlastní docházkou je třeba mít přidělená odpovídající práva ze sekce docházka (právo Docházka / Moje docházka / Vyhodnocení docházky / Povolit úpravy docházky):

Úpravy ve vyhodnocení docházky

Ve vyhodnocení docházky (Docházka / Vyhodnocení docházky / detail docházky):

 • nelze provést změny pomocí panelu docházky, pokud uživatel provedl převod hodin do následujícího měsíce. Pokud byl proveden převod, na konci řádků pro dny docházky je modrá ikona se šipkami:
 • nelze změnit ani zdůvodnění nepřítomnosti, pokud uživatel provedl převod hodin do následujícího měsíce. Zobrazí se hlášení: Některé funkce jsou zablokovány, protože byly provedeny převody hodin.

Převod hodin zrušíte zadáním a potvrzením hodnoty „0“.

 • převod hodin do následujícího měsíce se loguje. Záznamy logu lze zobrazit po kliknutí na tlačítko „Zápisy“.

Oprava editace průchodů v docházce zaměstnance

V docházce zaměstnance (Docházka / Moje docházka) byla obnovena možnost editace průchodů přes volbu Zobrazit den v ovladači docházky.

Umožnění změnit směnu u provozu s nepravidelnou dobou

Po přeřazení zaměstnance mezi provozy s nepravidelnou dobou je ve vybraném dnu možné změnit směnu, i když není směna u tohoto provozu povolena.

Možnost zadávat i údaj „Dny“ v měsíčním přehledu docházky

U souhrnných položek lze nově v měsíčním přehledu docházky (Docházka / Vyhodnocení docházky / detail docházky) zadávat i údaj "Dny“.

Mzdy

Umožnění vyplnění Dodatečného prohlášení k dani

Nově je umožněno vyplnění Dodatečného prohlášení k dani.

 • při vyplnění průvodce ročního zúčtování zaměstnancem se v Podpisové části při označení volby „Současně žádám v souladu s § 38k odst. 7 zákona o dodatečné uplatnění slev na dani / daňového zvýhodnění“ zobrazí okno pro zpřístupnění dodatečného prohlášení;
 • ve chvíli, kdy zaměstnanec odešle roční zúčtování ke kontrole na účtárnu přes tlačítko Odeslat do účtárny a zároveň ještě není vyplněné dodatečné prohlášení, tak se zobrazí okno s výzvou k okamžitému přechodu do průvodce vyplnění dodatečného prohlášení;
 • průvodce dodatečného prohlášení je podobný průvodci standardního prohlášení. Je upravena lokalizace a dále byly provedeny úpravy v bodech 4 a 5.
 • v průvodci dodatečného prohlášení v části „Požadované slevy na dani“ se při označení slevy (jiné než základní slevy na poplatníka) zobrazí okno pro zadání měsíců od-do, na které dodatečně danou slevu požaduje;
 • v průvodci dodatečného prohlášení v části „Daňové zvýhodnění na děti“ se nekontroluje pořadí u dětí;
 • v ročním zpracování mezd přibyla nová sekce pro správu dodatečných prohlášení k dani. Daná sekce disponuje stejnými funkcemi jako sekce Prohlášení k dani. Pro potřeby dodatečného prohlášení byl tedy upraven tisk do interaktivního pdf formuláře.
 • při výpočtu RZD je následně zohledněno dodatečné prohlášení k dani. Mezi řádky příjmů přibyde řádek s vypočtenými hodnotami dodatečného prohlášení. Pokud je v RZD dodatečné prohlášení požadováno a zároveň ještě takové prohlášení není zpracované účtárnou, bude účetní na tuto skutečnost při výpočtu RZD upozorněna.

Správa majetku

Doplnění typu majetku do pdf výstupů

Byl doplněn údaj „typ majetku“ do pdf výstupů, generovaných v těchto situacích:

 • přidělení majetku;
 • vrácení majetku;
 • převedení majetku na jiného uživatele;
 • tisk protokolu z historie položky – přidělení majetku;
 • tisk protokolu z historie položky – vrácení majetku;
 • tisk přiděleného majetku z karty zaměstnance.


Jak hodnotíte článek?