Vyhodnocení docházky z pozice zaměstnance

Stránka Moje docházka, dostupná z menu volbami Docházka / Moje docházka, představuje vstup do docházky zaměstnance. Poskytuje přehled o aktuálním stavu a saldu docházky k včerejší půlnoci s možností detailního náhledu.

Potřebná oprávnění
Stránka je zaměstnancům dostupná pouze tehdy, pokud je roli pro zaměstnance přiděleno příslušné oprávnění Docházka / Moje docházka.

Stránka poskytuje pouze základní informace, veškeré další zpracování docházky se provádí na stránce s detaily pro vyhodnocení docházky, kam se dostanete pomocí tlačítka Zobrazit docházku.

Potřebná oprávnění
Stránka pro vyhodnocení docházky je zaměstnancům dostupná pouze tehdy, pokud je roli pro zaměstnance přiděleno příslušné oprávnění Docházka / Moje docházka / Vyhodnocení docházky. Aby mohl zaměstnanec upravovat docházku, měnit časy, vyhodnocovat práci na zakázkách, případně provádět další činnosti, které s vyhodnocením souvisí, je třeba mít přiřazeno odpovídající právo Docházka / Moje docházka / Povolit úpravu časů / Možnost úpravy časů přímo v měsíčním přehledu.

Upravovat docházku můžete, pokud není schválená, přenesená do mezd nebo pokud nejsou převedené hodiny do dalšího měsíce.

Ve stránce s docházkou se pomocí roletky v levé horní části obrazovky můžete přepnout do jiného období.

Karta docházky zaměstnance obsahuje několik panelů, kde v levé části jsou stěžejní informace vycházející ze smlouvy a z nastavení docházky zaměstnance.

Pod nimi jsou uvedeny panely zobrazující souhrnné informace (údaje o měsíčním fondu a jeho plnění, o hodinách přesčasů, zůstatku dovolené či jiného volna, souhrnné nápočty odpracované a neodpracované doby.

Kalendář (pracovní list docházky)

V pravé části je rozpis jednotlivých dnů zpracovávaného období. Řádek každého dne je rozdělen do sloupců - směna, časy příchodů (pokud není zvolený typ negativní docházka), nepřítomnost, práce navíc, příplatky, vykázaný čas a saldo ke dni.

Barevně jsou odlišeny časy načtené z terminálů (černou barvou) a časy zadané ručně (hnědou barvou).

Najedete-li myší na směnu v některém dni, zobrazí se Vám o ní více informací (kdy má počátek, konec, případně jak je stanovena fixní a volitelná část u pružné pracovní doby a povolené doby práce). Umístit ukazatel myši a získat detailnější informace v podobě bublinové nápovědy lze i u údajů jiných sloupců.

Pokud není zvolený typ negativní docházka, zobrazuje se sloupec s příchody a odchody. Ve sloupci Příchody a odchody ukazuje program pouze první příchod dne a poslední odchod. Došlo-li mezitím k nějakému přerušení, zobrazí se mezi příchodem a odchodem červený křížek. Najedete-li myší ve vybraném řádku na sloupec s příchody a odchody, zobrazí se více podrobností – jaké byly všechny příchody a odchody a jak byly případně zaokrouhleny či upraveny pro použití v docházce (ukazuje to údaj v závorce).

Žlutou čárou je kalendář rozdělen k půlnoci předchozího dne (oddělí se tím realita tj. vše do včerejší půlnoci a budoucnost).

Nad kalendářem jsou umístěna tlačítka, která jsou viditelná ve všech docházkách bez ohledu na nastavení:

Jednotlivá tlačítka jsou detailně popsána v článku Vyhodnocení a schválení docházky.

Kliknutím na kterýkoliv řádek (den) v kalendáři zobrazíte ovladač, kterým lze řešit různé situace v docházce.

Kroky při vyhodnocení docházky

Zaměstnanec může ve vyhodnocení docházky:

Kroky, které může zaměstnanec provádět ve vyhodnocení docházky, jsou závislé na tom, jaká oprávnění budou zaměstnancům nastavena. Nastavení tedy vychází z toho, kdo a co při vyhodnocování v docházce kontroluje a doplňuje. Zda je to sám zaměstnanec, jeho nadřízený nebo případně pověřený asistent (což vychází z požadavků nebo zvyklostí u zákazníka). Pokud odpovídající práva nejsou roli zaměstnance přidělena, nemůže zaměstnanec činnost provádět. Jde o logování ručních zápisů/mazání, schválení/rušení a schválení převodů hodin. Nezapisují se změny průchodů.

Postup při schválení vlastní docházky

Minimálně jednou za měsíc je potřeba, aby zaměstnanec vstoupil do svojí docházky (Docházka / Moje docházka / Zobrazit docházku) a docházku za aktuální příp. minulý měsíc odsouhlasit tlačítkem Schválit (pokud má k tomu zaměstnanec přidělené přístupové právo, pak je automaticky pro schvalování vlastní docházky zaměstnanců nastavená nejnižší úroveň schvalování, jinak to dělá vedoucí).

V případě, že je zaměstnanec např. dlouhodobě nemocný nebo má dovolenou a je jasné, že do konce měsíce už do práce nepřijde, zaklikne check-box Vyhodnotit do konce měsíce. Systém za něj doplní do budoucna chybějící neodpracované hodiny/dny, důvod nepřítomnosti se vybere dle skutečnosti z nabídky - označí se jednotlivé dny kurzorem myší (Ovladač / Zdůvodnit absenci/ ...). Budoucí zdůvodnění je v editaci v docházky vidět po zadání volby Vyhodnotit do konce měsíce a je graficky znázorněno šedou barvou.

Docházky schválené do budoucna zůstanou v seznamu na stránce Vyhodnocení docházky zapsané hnědou barvou.

Schvalování docházky – nastavení číselníků

Pro schvalování docházky nastavte číselníky Úrovně schvalování a Schvalovatelé docházky, které jsou dostupné volbami Nastavení / Číselníky a nastavení / Docházka / Úrovně schvalování a Schvalovatelé docházky. Pokud bude schvalování víceúrovňové, definujte pro každou vyšší úroveň barevné označení úrovně a možnosti zpracování úrovně nižší.


Jak hodnotíte článek?