Verze 04.02.11 (vystavená 6.2.2023)

Základní modul

Aktualizace knihoven třetích stran pro odesílání emailů a optimalizaci HTTP požadavků

Byly aktualizovány knihovny třetích stran pro odesílání emailů a optimalizaci HTTP požadavků. Promítnutí potřebných úprav do konfiguračního souboru web.config proběhne automaticky při spuštění aplikace plusPortal prvním uživatelem.

Detailní informace pro správce:

Při spuštění aplikace se provede kontrola souboru web.config, zda obsahuje potřebné informace k použitým verzím knihoven a případně je edituje. Pokud po upgrade aplikace plusPortal dojde k chybě – hláška "Could not load file or assembly..."/"Nelze načíst soubor nebo sestavení...", programu nebyla umožněna editace souboru web.config a je nutné tuto změnu provést ručně:

·         zkontrolujte, zda existuje v souboru web.config element <runtime>, pokud ne, přidejte následující elementy na konec souboru web.config před ukončovací tag </configuration>:

<runtime>

    <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">

      <dependentAssembly>

        <assemblyIdentity name="System.Runtime.CompilerServices.Unsafe" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral" />

        <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-6.0.0.0" newVersion="6.0.0.0" />

      </dependentAssembly>

      <dependentAssembly>

        <assemblyIdentity name="Newtonsoft.Json" publicKeyToken="30ad4fe6b2a6aeed" culture="neutral" />

        <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-13.0.0.0" newVersion="13.0.0.0" />

      </dependentAssembly>

      <dependentAssembly>

        <assemblyIdentity name="WebGrease" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral" />

        <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-1.6.5135.21930" newVersion="1.6.5135.21930" />

      </dependentAssembly>

      <dependentAssembly>

        <assemblyIdentity name="BouncyCastle.Crypto" publicKeyToken="0e99375e54769942" culture="neutral" />

        <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-1.9.0.0" newVersion="1.9.0.0" />

      </dependentAssembly>

    </assemblyBinding>

  </runtime>

·         pokud element <runtime> existuje, ale je jiný, změňte jej do požadované podoby.

Seznam aktualizovaných knihoven:

MailKit na verzi 3.4.3 - Knihovna zajišťující odesílání emailů

MimeKit na verzi 3.4.3 - Knihovna zajišťující odesílání emailů (závislá knihovna)

System.Runtime.CompilerServices.Unsafe na verzi 6.0.0 - Knihovna zajišťující odesílání emailů (závislá knihovna)

Microsoft.aspnet.web.optimization na verzi 1.1.3 - Knihovna zajišťující optimalizaci přenosu CSS stylů a JS knihoven

WebGrease na verzi 1.6.0 - Knihovna zajišťující optimalizaci přenosu CSS stylů a JS knihoven (závislá knihovna)

Úpravy výstupu v reportech Ke stažení

Reporty Ke stažení, které mají u výstupu uvedenu ve způsobu výstupu hodnotu „Textový soubor“ a u přípony souboru hodnotu „txt“, se po spuštění již neotevírají v samostatné záložce prohlížeče, ale objeví se dialog Windows s možností soubor otevřít nebo uložit. 

Personalistika

Umožnění na kartě zaměstnance přepočítat a uložit výši měsíční mzdy při kratším úvazku

Zaměstnancům, kteří mají přiřazenu mzdovou účtárnu, je možné nově v osobní kartě (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance) na záložce Odměňování (sekce Základní položka) vyplnit nový nepovinný údaj „Výše při plném úvazku“. Nový údaj je dostupný pouze pro měsíční mzdu a po jeho vyplnění je možné využít tlačítko „Přepočítat dle plného úvazku“, které zajistí přepočet zadané částky a uložení do pole „Výše“.

Přepočet je možné využít u kratších úvazků. Výše při plném úvazku je přepočtena dle nastavení rozvrhu směn uvedeném v pracovní době zaměstnance (připravované, aktuální nebo archivní) rovnající se platnosti odměňování nebo nejblíže starší. Výpočet je proveden dle vzorce: Výše při plném úvazku * Hodin týdně / Hodin týdně (při plném úvazku). Vypočtená částka je zaokrouhlena (od 0,5 na celé číslo nahoru, jinak dolu) a lze ji upravit.

Pro nový údaj „Výše při plném úvazku“ byl vytvořený odpovídací štítek pro šablony dokumentů {ZAKLADNIPOLOZKAODMENYPLNYUVAZEK}.

Úprava sestavení celé adresy

Sestavení celé adresy (trvalé i kontaktní) na kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance / sekce Kontakty) bylo upraveno dle vyhlášky 359/2011 Sb. v případech, kdy se liší „Obec“ a „Část obce“ nebo „Obec“ a „Pošta“. Sestavení celé adresy se upraví u stávajících adres při aktualizaci aplikace plusPortal.

Náhrada práva pro vyřizování potvrzení za někoho

Právo „Osobní informace / Chci potvrzení / Vyřizovat potvrzení za někoho“ bylo nahrazeno právem „Nastavení / Osobní karty / Zpracování mzdy / Vyřizovat potvrzení za kohokoliv“.

Uživateli, který vyřizuje potvrzení za kohokoli, musí být toto nové právo nastaveno. Není nastaveno automaticky při aktualizaci aplikace plusPortal.

Oprava zobrazení oddělení na kartě zaměstnance

Bylo opraveno zobrazení oddělení v kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance/ záložka Pracovní poměr, sekce Pracovní zařazení a detail pracovního zařazení pod fotkou) při zapnuté historizaci organizační struktury. Povolení sledování změn organizační struktury v čase je součástí nastavení Personalistiky (Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Personalistika – nastavení, sekce Zapnutí a vypnutí funkcí).

Doplněné varování při hromadné tvorbě smluvních dokumentů nad seznamem zaměstnanců

Při tvorbě smluvních dokumentů nad seznamem zaměstnanců (Zaměstnanci / Seznam zaměstnanců (v případě „jednoduché“ personalistiky) nebo Zaměstnanci / Pracovní smlouvy (v „plné“ personalistice) a dále tlačítka pro tvorbu dokumentů) se zobrazí varování, pokud je označeno více než 50 smluv.

Nedoporučujeme najednou vytvářet dokumenty pro více než 50 smluv.

Vzdělávání

Úprava zobrazení vypsaných termínů při přihlašování podřízených

Na stránce pro přihlašování podřízených na akci (Vzdělávání / Přihlašování podřízených) se po kliknutí na tlačítko „Zobrazit vypsané termíny“ zobrazí jen ty termíny, které jsou ve stavu „Probíhá registrace“.

Volno

Úpravy importu nároků na dovolenou

V importu nároků na dovolenou (Nároky na dovolenou / tlačítko „Načíst ze souboru“) došlo k úpravám:

 • nově se načítá údaj data ve formátu DD.MM.RRRR (dříve se datum uvádělo ve formátu rrrr-mm-dd);
 • soubor se nyní načítá bez hlavičky (tj. nejsou v něm vyžadována žádná záhlaví sloupců);
 • byla doplněna kontrola na duplicitu vložení nároku, kde se nyní uvádí osobní číslo zaměstnance, název druhu volna a datum „Ke dni“, kdy nárok vzniká;
 • na řadě míst byla doplněna a upravena lokalizace u průvodních komentářů;
 • při více pracovních poměrech zaměstnance se doplní nárok pouze u jednoho z nich, pro doplnění nároku se upřednostní pracovní poměr legislativního typu „pracovní poměr“ nebo import oznámí chybu, v případě že má zaměstnanec takových poměrů více.

Identifikační čipy

Oprava při přidělení prvního čipu a obnovení nabídky Vyberte čip

Bylo opraveno přidělení prvního čipu v osobní kartě (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance / záložka Identifikace a přístupy, sekci Identifikační čip). Datum přidělení čipu se dříve neukládalo, nyní je přednastaveno datum nástupu. Datum přidělení čipu odpovídá v seznamu položce „Používán od“.

Dále bylo přidáno obnovení nabídky Vyberte čip ze seznamu čipů v panelu Přidělení identifikačního čipu po kliknutí na odkaz „Další čip“, aby byl seznam čipů aktuální i po přidání nebo odebrání čipu.

Docházka

Oprava ve schvalování docházky zaměstnancem

Bylo umožněno zaměstnanci schválit docházku (Docházka / Moje docházka – vybraný měsíc, tlačítko „Schválit“) i za měsíc, ve kterém došlo ke vzniku pracovního poměru.

Pracovní cesty

Umožnění převzetí pracovní cesty

Přihlášený uživatel, který má přiřazeno právo „Pracovní cesty / Vyúčtování cest / Umožnit převzetí cesty“ může převzít pracovní cestu jiného zaměstnance na stránce pro vyúčtování pracovních cest (Pracovní cesty / Vyúčtování cest – zobrazení Rozpracované za minulý měsíc). Převzít lze pouze cesty, které nejsou ve stavu „Čeká na proplacení“ nebo „Vyúčtování dokončeno“. Použije k tomu tlačítko s komentářem „Převzít tuto cestu“ umístěné na konci řádku.

Po kliknutí na toto tlačítko dojde k přepsání cesty na uživatele, který je aktuálně přihlášen a jeho jméno se zobrazí ve sloupci „Zapsal“.

Po převzetí si lze příslušnou cestu zobrazit v seznamu „svých“ pracovních cest (Pracovní cesty / Moje cesty) a dále s ní pracovat. Toto lze využít např. ke zrušení cesty zaměstnance s ukončeným pracovním poměrem. Převzatá cesta je zobrazena červeně.

Převzetí cesty se zaznamenává i do historie cesty, na záložce Průběh schvalování u dané pracovní cesty.

Mzdy

Nová datová věta a tiskopis přehledu o výši pojistného

Do aplikace plusPortal byla zanesena nová datová věta PVPOJ 2023, která se týká přehledu o výši pojistného (Mzdy / Měsíční zpracování / Reporty) a je platná již pro období 1/2023.

Při tisku či odesílání na VREP se tedy generuje nové XML, které odpovídá datové větě PVPOJ 2023.

Jedná se o změny, které odpovídají novému tiskopisu:

 • v sekci Pojistné odváděné za zaměstnance a zaměstnavatele došlo ke změně lokalizace či přidání nových polí pro záchranáře. V současné chvíli aplikace plusPortal nepodporuje výpočet či editaci částek pro záchranáře.
 • již se zobrazuje nová sekce Slevy na pojistném. Pro období 1/2023 údaje nelze editovat. Slevy na pojistném se mohou uplatnit až pro období 2/2023, tedy v přehledu, který se odesílá v březnu.

Zpřístupnění digitálního podepisování dokumentů

Bylo zpřístupněno digitálního podepisování dokumentů. Digitální podpis je možné provést pro všechny typy dokumentů, které jsou dostupné na stránce Vystavit potvrzení (Mzdy / Vystavit potvrzení).

Aktuálně mají zákazníci při vytváření dokumentů zpřístupněné volby:

 • Bez podpisu
 • Obrázek podpisu

Nyní k nim přibyla volba:

 • Digitální podpis

Pokud nemá účetní nastavený tento podpis nebo je účetní archivována, možnost digitálního podpisu není přístupná.

Při výběru digitálního podpisu se dokument elektronicky podepíše, do políčka s podpisem se vloží text „Podepsáno elektronicky“ a do levého spodního rohu na poslední straně dokumentu se vloží informace o podpisu. Pro digitální podpis se používá stejný kvalifikovaný osobní certifikát, který účetní již používá pro e-podání. Tento certifikát lze nastavit při samotném e-podání, případně v číselníku mzdových účetních (Nastavení / Číselníky a nastavení / Mzdy / Mzdové účetní). Pokud ho již mzdová účetní používá pro e-podání, tak nemusí nic nastavovat.

Úprava v rekapitulaci mezd

V přehledu pro rekapitulaci mezd (Mzdy / Přehledové reporty mezd / Rekapitulace mezd) se nyní při zobrazení řádků za rok (volba vybraná v přepínači období) zobrazují údaje za všechny měsíce zvoleného období.

Úprava zobrazení mzdy ve zvoleném období

Došlo k úpravě zobrazení zpracované mzdy (Mzdy / Měsíční zpracování / Zpracování mezd) při přechodu ze seznamu zpracovaných mezd ve starším mzdovém období. Před opravou se i při zvoleném starším období uživateli zobrazila aktuální mzda a do mzdy ve zvoleném historickém období musel následně přepnout z detailu mzdy.

Opraveno je i přepnutí mzdy při zpětné opravě.

Přesunutí vyčíslení výše nároku na dovolenou do akce uzávěrky mezd za prosinec. Vyčíslení výše nároku na dovolenou za poslední kalendářní měsíc v roce (12.) bylo přesunuto z akce uzamčení mzdy do akce uzávěrky mezd za prosinec. Zamezí se tím zbytečnému přečerpání dovolené zaměstnancem v případech, kdy nejsou uzamčené mzdy za leden následujícího roku, kdy dochází ke stanovení výše nároku na dovolenou.

Oprava při přepočtu dovolené

Došlo k opravě chyby při přepočtu dovolené s dopadem na dovolenou z minulého roku (v případě, kdy byla před uzamknutím provedena operace, která vyvolala přepočet aktuálního zůstatku dovolené. V té chvíli došlo k chybnému vyčíslení aktuálního zůstatku dovolené uloženého u smlouvy (hodnoty u mzdy se nezměnily). Chybná hodnota se propsala do modulu Volna.).

Úprava názvu pro potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků

Byla provedena úprava v názvu Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Původně bylo pojmenováno „Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění (RZD)“. Nyní je potvrzení v aplikaci plusPortal k dispozici pod názvem „Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely DP“.

Poznámka: zaměstnanec si o něj může zažádat na stránce Osobní informace / Chci potvrzení nebo ho může vytvořit mzdová účetní s nastaveným právem na stránce Mzdy / Vystavit potvrzení / tlačítko „Vytvořit dokument“, volba „Jaké potvrzení“.

Úprava ročního zúčtování daně (RZD)

V ročním zúčtování daně (Mzdy / Roční zpracování / Roční zúčtování daně): 

 • došlo k úpravě hodnot zpracovávaného RZD za situace, kdy účetní provede výpočet RZD, ale následně se rozhodne stornovat zúčtování (např. proto, že chce zúčtování opětovně zpřístupnit zaměstnanci).

Při stornu zúčtování se nyní vynuluje hodnota „Stav výpočtu“ a hodnota „Přepl./Nedopl. bonus“. Tyto hodnoty se totiž naplní při opětovném výpočtu RZD.

 • byl opraven výpočet slevy za zastavenou exekuci v RZD (Mzdy / Roční zpracování / Roční zúčtování daně), aby se uplatnila ve výši přiznané náhrady.

Oprava elektronického podpisu při tisku potvrzení o zdanitelných příjmech

Došlo k opravě elektronického podpisu při tisku potvrzení (o zdanitelných příjmech, srážkové dani, o výpočtu daně a daňovém zvýhodnění) přes volbu „Tisk potvrzení“ na záložce Roční zúčtování daně v ročním zpracování mezd (Mzdy / Roční zpracování).


Jak hodnotíte článek?