Úvod do Mezd

Změníl(a) - Martina Dufková

K čemu Mzdy slouží

Modul Mzdy patří mezi nejrozsáhlejší moduly. Modul zajišťuje kompletní zpracování měsíčních mezd nebo platů zaměstnanců. Pomáhá se souvisejícími činnostmi, jako jsou plnění povinností vůči státní správě, vystavování různých potvrzení, poskytování informací ostatním složkám firmy nebo organizace. 

Modul Mzdy využívá v plné míře internetové prostředí a podporuje on-line komunikaci mezi mzdovou účetní a zaměstnancem (oznamování změn, žádosti o potvrzení, výplatní lístek, ELDP, prohlášení k dani a další).

Pamatováno je také na prostředí rozvětvených společností a nadnárodních firem - rozdělení zaměstnanců v různých lokalitách, provoz více mzdových účtáren pod jedním IČO na různých adresách, řešení dceřiných společností, kdy zaměstnanci mohou mít uzavřeny smlouvy s více subjekty v rámci holdingu.

Co konkrétně nabízí

Měsíční zpracování mezd:

 • přehledné měsíční zpracování mezd až po měsíční uzávěrku
 • jednoduchý import podkladů pro zpracování mezd z externích zdrojů
 • výpočet více druhů základní mzdy (měsíční, hodinová, smluvní, tarifní)
 • uživatelské nastavení položek odměňování (příplatky, osobní ohodnocení, používání firemního vozidla apod.)
 • vyhodnocení odpracované a neodpracované doby
 • výpočet časových příplatků (dle vlastní definice mzdových položek)
 • výpočet pravidelných srážek ze mzdy (exekuce, insolvence, stravné); možnost uživatelského nastavení srážek
 • včasné zjištění probíhající insolvence zaměstnance z insolvenčního rejstříku
 • zpracování příspěvků na penzijní a životní pojištění; možnost hromadné platby příspěvků a vytvoření přehledů k těmto platbám
 • výpočet příspěvků na stravenky a stravenkový paušál
 • výpočet stravného dle výstupů z modulu Stravování
 • výpočet nároku na dovolenou a sledování čerpání a zůstatku
 • příprava platebních příkazů a souborů pro banky
 • příprava rozúčtování mzdových nákladů dle nastavených předkontací
 • přehledy plateb a hlášení změn zdravotním pojišťovnám v tištěné i elektronické formě
 • elektronická komunikace s ČSSZ pomocí veřejného rozhraní pro e-Podání (VREP)
 • výpočet zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele - vytvoření platby a zaúčtování dle nastavených předkontací
 • výplatní lístky v tištěné i elektronické podobě
 • kontrolní a přehledové reporty

Evidence dokladů a případů čerpání nemocenských dávek

 • stahování eNeschopenky přímo z ePortálu ČSSZ
 • evidence dokladů k jednotlivým případům nemocenských dávek
 • vytváření příloh a hlášení o ukončení pro ČSSZ včetně tisku a elektronického podání

Roční zpracování mezd

 • zpracování prohlášení k dani (online formulář, nebo pomocí tiskopisů)
 • zpracování žádosti o roční vyúčtování zálohové daně (online formulář, nebo pomocí tiskopisů)
 • zpracování ročního vyúčtování daně
 • daňová potvrzení pro zaměstnance (online nebo pomocí tiskopisů)
 • zpracování daňových výkazů a odeslání finanční správě
 • vedení ELDP, odeslání pomocí elektronického podání přes veřejného rozhraní pro e - Podání (VREP)
 • vedení mzdových listů
 • výpočet povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením a elektronické podání u MPSV
 • podklady pro roční výkaz o úplných nákladech práce

Online komunikace se zaměstnanci

 • elektronické oznámení vybraných změn zaměstnancem
 • elektronické oznámení vzniku nároku na ošetřovné zaměstnancem
 • elektronická žádost i vystavení potvrzení pro zaměstnance
 • elektronické podání Prohlášení k dani a Žádosti o roční zúčtování zaměstnancem – připojení podkladů bez nutnosti předkládat je v tištěné formě
 • odeslání výplatního lístku zaměstnanci na e-mail, zobrazení v programu
 • zobrazení ELDP pro zaměstnance

Kdo modul využije

 • mzdová účetní pro kompletní zpracování mzdové agendy, včetně zpracování nemocenských dávek a hlášení na orgány veřejné zprávy
 • zaměstnanec pro oznamování změn, žádosti o potvrzení, zobrazení a tisk on-line výplatního lístku, ELDP, prohlášení poplatníka k dani a žádost o roční zúčtování daně
 • personalista pro vystavení potvrzení pro zaměstnance, hlášení změn na zdravotní pojišťovnu a hlášení změn na správu sociálního zabezpečení
 • účetní pro přípravu podkladů pro zaúčtování mezd a vytvoření platebního souboru pro banku


Jak hodnotíte článek?