Příloha k žádosti o nemocenskou dávku

Změníl(a) - Martina Dufková

Je-li v evidenci nemocenských dávek (Mzdy / Nemocenské / záložka Případy) vložený případ vyžadující předání na ČSSZ, zjistíte v seznamu evidovaných případů, kde je sloupec se signalizační šipkou upozorňující na vyhotovení přílohy ("Chybí příloha"), případně ukazující na stav přílohy ("Vytvořeno", "Nelze odeslat", "Vyřízeno").

Správa sociálního zabezpečení vyžaduje v příloze k žádosti o dávku nemocenského pojištění značnou spoustu údajů z mezd za minulá období, identifikační a osobní údaje zaměstnance. Na jejich základě určí výši denního vyměřovacího základu a výši samotné dávky.

V plusPortalu lze přílohy k žádosti vytvářet individuálně pro každý případ nebo hromadně pro označené případy.

Postup vytvoření přílohy

Postup pro vytvoření přílohy k žádosti o nemocenskou dávku je následující:

  1. K vytvoření nové přílohy slouží tlačítko umístněné nad seznamem Přílohy k žádosti / Vytvořit pro vybrané nebo tlačítko Příloha k žádosti, umístěné přímo v řádku konkrétního případu s chybějící přílohou.
  1. Otevře se již předvyplněný formulář, v jehož záhlaví je možné sledovat stav podání (ve chvíli vyhotovení přílohy je stav "K vyřízení"). Dále jsou zde osobní informace o zaměstnanci a zaměstnání, vyčíslené započitatelné příjmy a vyloučené doby za rozhodné období. Pokud potřebujete nějaký údaj změnit, můžete využít tlačítko Upravit.

Do druhé strany přílohy program automaticky generuje další potřebné údaje, které je možné v případě potřeby upravit (díky stejnojmennému tlačítku). Podmínkou pro vyplnění údajů je zavedení potřebných informací do karty zaměstnance v personální evidenci. Pokud používáte modul Docházka, do oddílu j) Další sdělení se automaticky dotahují informace o neomluvené absenci zaměstnance nebo o jeho neplaceném volnu (tyto informace vyžaduje ČSSZ kvůli vyloučeným dobám).

Do posledního oddílu přílohy s názvem Ostatní se automaticky doplní informace o osobě, která přílohu vytváří (přihlášená osoba do plusPortalu). Kolonka Datum vyřízení se vyplní automaticky po elektronickém zaslání na ČSSZ prostřednictvím VREP. V případě, že přílohu zasíláte jiným způsobem (např. do datové schránky), je možné datum vyřízení nastavit ručně pomocí tlačítka Upravit.

  1. Po vytvoření přílohy se v seznamu u případu zobrazí modrý signalizační praporek "Vytvořeno" a současně se zpřístupní ikony pro další manipulaci s vytvořenou přílohou (tisk, elektronické podání přes VREP, zrušení přílohy).
Tisk přílohy k žádosti

Podobně jako v jiných případech tiskopisů pro ČSSZ neprobíhá tisk přímo, ale prostřednictvím portálu správy sociálního zabezpečení. Toto řešení je zvoleno proto, že ČSSZ často své tiskopisy mění a vyžaduje jejich přesné dodržování. Na webu ČSSZ je k dispozici aktuální podoba tiskopisu a jsou zde funkce k jejich tisku s možností nahrát „svá“ data do „jejich“ šablony.

Po kliknutí na ikonu pro tisk příloh k žádosti v seznamu případů nebo na tlačítko Tisk přílohy přímo v otevřené příloze, program nejprve vytvoří .xml soubor s daty pro tisk a vyzve vás k jeho uložení na disk. Následně vás ve druhé záložce prohlížeče automaticky připojí k webu správy soc. zabezpečení na stránku, kde lze uložený soubor nahrát. Po nahrání se zobrazí vyplněný tiskopis, který si můžete vytisknout. Vytištěnou žádost můžete potvrdit a doručit ČSSZ. Můžete také využít možnosti doplnit tiskopis elektronickým podpisem a doručit žádost přímo na webu.

Přílohy je možné také vytisknout hromadně. V seznamu nemocenských dávek je potřeba označit vybrané případy s přílohou a v záhlaví seznamu využít tlačítko Přílohy k žádosti / Tisknout vybrané.

Předání příloh k žádosti ČSSZ přes VREP

Další možností, jak předat přílohy k žádosti ČSSZ, je využití veřejného rozhraní pro elektronická podání (VREP). Program plusPortal je vybaven funkcemi pro předávání informací prostřednictvím VREPu. K elektronickému předání přílohy slouží buď ikona umístněná přímo v seznamu nemocenských dávek u řešeného případu nebo tlačítko E-podání přílohy k žádosti / Provést e-podání přístupné z detailu přílohy. Po jeho prokliknutí se otevře okno s informací o zadaném certifikátu, které se potvrdí tlačítkem OK. Tím dochází k odeslání přílohy na portál ČSSZ. Více informací o potřebných certifikátech pro elektronickou komunikaci s ČSSZ najdete zde.

Přílohy je možné zaslat také hromadně. V seznamu nemocenských dávek je potřeba označit vybrané případy a v záhlaví seznamu využít tlačítko Přílohy k žádosti / Provést e-podání.

Informace o předání přílohy si program stahuje automaticky, případně je možné využít tlačítko v detailu přílohy E-podání přílohy k žádosti / Zkontrolovat e-podání nebo tlačítko pro hromadné akce umístěné nad seznamem nemocenských dávek Přílohy k žádosti / Zkontrolovat e-podání.


Jak hodnotíte článek?