Pracovní pozice

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Základní informace o využití pracovních pozic v Personalistice plusPortalu jsou v úvodním článku o uspořádání organizací.

Pracovní pozice popisuje konkrétní pracovní místo, ať už obsazené zaměstnancem nebo volné. Může vzniknou tak, že si jej dopředu připravíte a obsadíte ji později při nalezení vhodného zaměstnance, nebo můžete pracovní pozici vytvořit během zadávání nového zaměstnance do evidence.

Tabulka níže popisuje, jaké údaje je možné v programu evidovat o každé pracovní pozici a jaký je jejich účel:

Vzorová pozice

Určuje, z jaké vzorové pozice je daná pozice odvozena. Příklad: u výrobní linky je 20 pozic, které mají stejný název (obsluha linky), stejnou kategorii zdravotních rizik, stejné požadavky na školení, stejnou nadřízenou pozici a další.

Abychom nemuseli u stejných pozic stále dokola udržovat stejné údaje, je v programu zaveden číselník tzv. vzorových pozic, ze kterých lze odvozovat jednotlivé pozice. Při vytváření nové pracovní pozice pak stačí vybrat z jaké vzorové pozice je odvozena a doplnit, kde je umístěna - na jakém oddělení, na které pobočce a další.

Číslo

Pro rozlišení řady stejných pozici (viz. předchozí příklad s výrobní linkou) má každá pracovní pozice rozlišovací číslo.

Toto číslo:

a) Program přiděluje automaticky (každá pracovní pozice má jedinečné rozlišovací číslo)

b) Uživatel zadává číslo ručně (zde je možnost zadávat čísla i duplicitně)

Jednu z variant nastavíte na stránce Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Personalistika - nastavení / 3. Způsob přidělování pracovní pozice.

Název

U nově založené pracovní pozice se její název přebírá z názvu, který je nastaven u vzorové pozice, ze které je odvozena (např. "účetní"). V případě potřeby je možné název u konkrétního pracovního místa upravit (např. "účetní-fakturace").

Název pro ženy

Potřebujete.li název pozice rozlišovat dle pohlaví, zde zadejte název ženského rodu. Program pak v různých situacích použije název pozice dle pohlaví zaměstnance - např. v pracovně právních dokumentech. Při zadávání nové pozice se tento název nastaví na výchozí hodnotu dle vzorové pozice, stejně jako Název.

Název na vizitce

Pro potřeby zadávání podkladů pro tisk vizitek můžete u každé pozice zvolit, jaký text se má tisknout na vizitce. Ve výchozím stavu se zde nastaví stejná hodnota, jako má pole Název.

Cizí název

Ve vícejazyčném zaměstnaneckém prostředí může být užitečné uvést i název pozice v cizím jazyce. To usnadní práci cizojazyčným uživatelům.

Zaměstnavatel

Tento údaj je u pracovní pozice dostupný pouze tehdy, když v evidenci udržujete více zaměstnavatelů - viz. popis Uspořádání organizace.

Nastavení, pod kterého zaměstnavatele daná pozice patří. Při zavádění nového zaměstnance určujte, se kterým zaměstnavatel uzavírá pracovní vztah. Následně, při zadávání jeho pracovního zařazení, se nabízí pouze ty pracovní pozice, které spadají pod daného zaměstnavatele.

Oddělení

Nastavení, na kterém oddělení v rámci organizační struktury je pozice umístěna. Nastavení se uplatní při zadávání pracovního zařazení zaměstnance: nejprve vybíráte oddělení a následně se zúží nabídka pracovních pozic na ty, které spadají pod příslušného zaměstnavatele a současně jsou na vybraném oddělení.

Pobočka

Údaj je u pracovní pozice dostupný pouze tehdy, když udržujete evidenci poboček - viz. správa poboček.

Nastavení, na které pobočce (adrese) je pracovní místo dislokováno. Uplatní se při sestavování různých statistik a filtrování dat.

Místo výkonu práce

Na rozdíl od pobočky má tento údaj širší vymezení a je evidován pro potřeby vedení agendy pracovních cest. Může určovat smluvní ujednání, kam všude může být zaměstnanec vyslán, aby vykonával pro zaměstnavatele zadanou práci. Příklad hodnoty: "Celá ČR", "Evropská unie".

Pravidelné pracoviště

Podobně jako v předchozím případě, údaj souvisí s agendou pracovních cest. Vymezuje pravidelné pracoviště, podle kterého se mohou vyčíslovat náhrady stravného (počátek pracovní cesty). Příklad: "Samešova 1144, Třebíč".

Nadřízené pracovní místo

Odkaz na pracovní pozici, které je nadřízena z pohledu nadřízenosti a podřízenosti mezi zaměstnanci. Lze vybírat z pracovních pozic, které jsou označeny, že mohou mít podřízené pozice.

Může mít podřízené

Nastavením ANO se takto označená pozice zařadí do seznamu, ze kterého lze vybírat nadřízenou pozici při zadávání předchozího údaje.

Nákladové středisko

Nastavení nákladového střediska, na které se budou účtovat náklady na zaměstnance (mzdové náklady, cestovní náhrady), který je dosazen na danou pracovní pozici. Seznam nákladových středisek, ze kterých lze vybrat, se udržuje v samostatném seznamu.

Kategorie zdravotní zátěže

Tento údaj je u pracovní pozice dostupný pouze tehdy, pokud máte zprovozněn modul Lékařské prohlídky.

Údaj určuje, do jaké kategorie z pohledu zdravotních rizik daná pracovní pozice spadá. Příklad: "administrativní pracovníci", "úklidové práce". Vybírá se z nabídky dostupných zdravotních kategorií, které se udržují v rámci samostatného číselníku v modulu Lékařské prohlídky. Nastavení následně ovlivní, zda a jak často musí zaměstnanec zařazený na tuto pracovní pozici absolvovat periodickou lékařskou prohlídku.

Kategorie zaměstnanců

Pro různé statistické účely je možné personál rozčlenit do kategorií. Příklady kategorií: "dělníci", "technici", "administrativa", "manažeři". Kategorie si můžete definovat libovolně v číselníku kategorií zaměstnanců. Zařazením dané pracovní pozice pod konkrétní kategorii určíte, i to, do jaké kategorie se bude počítat zaměstnanec zařazený na pozici.

HR manažer

Údaj je u pracovní pozice dostupný pouze tehdy, když používáte režim práce s více personalisty a máte nastaveny role HR manažerů.

Společnosti s větším počtem zaměstnanců mají často více personalistů, které rozdělují na řídící personalisty - HR manažery a administrativní personalisty - HR administrátory. Pro usnadnění správy pak evidenci zaměstnanců rozdělí mezi více personalistů.

Údaj určuje, pod kterého HR manažera spadá rozhodování a řízení této pozice, resp. zaměstnance zařazeného na pozici.

HR administrátor

Údaj je u pracovní pozice dostupný pouze tehdy, když používáte režim práce s více personality a máte nastaven číselník HR administrátorů.

Určuje, který HR administrátor (viz. předchozí údaj) má na starost správu této pracovní pozice a stará se o dokumentaci zaměstnance, zařazeného na tuto pozici.

Klasifikace ISCO

Klasifikace zaměstnání ISCO je národní statistická klasifikace, vypracovaná v souladu s mezinárodním standardem, klasifikující a třídící zaměstnání, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti.

Skupina prací zaručené mzdy

Výčet hodnot pro definici skupiny (třídy) zaručené mzdy sloužící jako předvolba výše odměňování pro nový nástup zaměstnance.

Délka zkušební doby

Předvolba pro nastavení délky zkušební doby pro nový nástup zaměstnance.

Platí od

Platnost pracovního místa od.

Platí do

Platnost pracovního místa do.

Rozšiřující údaje o pracovní pozici

Ačkoliv program umožňuje evidovat o pracovní pozici přehršel údajů, někdy to nemusí stačit.

Používání pracovních pozic může ušetřit spoustu práce při udržování evidence zaměstnanců. Představte si situaci, že zadáváte do evidence v Excelu zaměstnance a jeho pracovní zařazení musíte z důvodu komunikace s různými úřady popsat řadou údajů (sloupců v Excelu): Název pozice, Oddělení, Pobočka, Kategorie zaměstnance, ISCO, LAU, NUTS, kategorie zdrav rizik, Nadřízený, Popis práce, Místo výkonu práce, Pravidelné pracoviště, Tarifní třída, a další dle používaných modulů... Když zaměstnanec odejde a místo něj nastupuje jiný zaměstnanec, museli bychom všechny ty údaje u nového zaměstnance zadávat znovu nebo nějak kopírovat. Nebo když nabíráme více zaměstnanců např. pro obsluhu výrobní linky. U všech by údaje popisující jejich pracovní zařazení byly stejné. Proto se jeví užitečné vytvořit si něco jako číselník pracovních pozici a při nástupu nových zaměstnanců tyto pozice jednoduše obsazovat - výběrem z číselníku.


Jak hodnotíte článek?